Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα σχετικά με την άνοδο του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος

Σχετικά Έγγραφα

39/2015

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΑΝ. ΥΠ.ΟΙΚ. 0002936 ΕΞ 2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή και μεταφορά 3.500 υποθέσεων, που ελέγχονται από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. του ΣΔΟΕ) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε) του Υπουργείου Οικονομικών.


ΕΜΠ οικ.3106/2018

Τροποποίηση της 2/62043/0004/05.09.2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας οργανικών μονάδων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».


ΕλΣυν/Ε.Κλ./29/2010

Νόμιμη η διαδικασία ανάθεσης δημοσίου έργου, καθόσον το ποσοστό 50% για κάθε μέλος της μειοδότριας Κ/Ξ αφορά μόνο τη σχέση των μελών της ως προς τα κέρδη και τις ζημιές τους, ενώ η υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση αναφέρει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική συμπεριφορά και δεν υπάρχουν επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος των μελών της Κ/Ξ στο ΜΈΈΠ. Με την 933/2010 απόφαση του VI Τμήματος απορρίφθηκε αίτηση ανάκλησης της προμνησθείσας Πράξης του Κλιμακίου. 

27060 ΕΞ 2020

Τροποποίηση της με αρ 22899 ΕΞ 2020/ 25-2-2020 (ΦΕΚ 608/Β’/25-2-2020) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών σχετικά με τον καθορισμό στόχων εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2020.


38/2015

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0002935 ΕΞ 2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την επιλογή και μεταφορά 3.500 υποθέσεων, από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».


Ν.3017/2002

Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Σύμβαση - πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος.


ΚΥΑ/5/2013

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΟΙΚ. 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1414) σχετικά με την κα-τάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ – Α.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’αριθμ. ΟΙΚ. 03/12.6.2013 κοινή απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1423) σε εκτέλεση της από 17.6.2013 προσωρι¬νής διαταγής του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Δ17α/174/5/ΦΝ 438/2011

Θέμα: Κοινοποίηση εγγράφου του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου ανάθεσης δημοσίου έργου και προγραμματικών συμβάσεων έργων, που υποβάλλονται για προσυμβατικό έλεγχο.Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 16

ΚΥΑ 369/2013

Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου του Υπουργείου Οικονομικών επί της οδού Κ. Σερβίας 8.

ΠΟΛ 1152/2007

Τροποποίηση της 1100938/845/0015/ΠΟΛ 1134/14.12.2004 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής.