Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

Αναστολή επιβολής ΦΠΑ στα ακίνητα

Σχετικά Έγγραφα

Α.1012/2020

Διαδικασία χορήγησης αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα, σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ.


ΠΟΛ 1160/2008

Κοινοποίηση διατάξεων, ρυθμίσεις και διευκρινίσεις για την επιβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα.

Ε.2006/2020

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 4646/12-12-19 περί αναστολής του ΦΠΑ στα ακίνητα. AΔΑ:6Τ0146ΜΠ3Ζ-Ι4Υ


A.1013/2020

Καθορισμός διαδικασίας διακανονισμού έκπτωσης ΦΠΑ για ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ.


ΔΕΛ Β 1062442/2017

Τύπος Οριστικής Πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ και Πράξης Επιβολής Προστίμου.


ΠΟΛ.1185/2017

Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 99/2017 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. αναφορικά με τη βάση επιβολής ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών από τους άμισθους υποθηκοφύλακες και παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της.(ΑΔΑ:ΩΛΑΣ46ΜΠ3Ζ-ΥΥ2)


ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/4325/Α375/2019

Διαδικασία χορήγησης έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που διέμεναν σε ακίνητα ή χρησιμοποιούσαν ως επαγγελματική στέγη ακίνητα που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018 στη Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.


ΠΟΛ.1252/2014

Αναγραφή του ΦΠΑ στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται κατά την
παράδοση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας με αναστολή καταβολής του
ΦΠΑ, κατόπιν χορήγησης άδειας αναστολής καταβολής ΦΠΑ κατά την
εισαγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 29.4.α του ν. 2960/2001
(ΑΔΑ:ΩΑΛΛΗ-ΛΥΕ)

Κ.Υ.Α Φ.2/1871/2013

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων – καθορισμός διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων.(Τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. Φ2/518/2014, ΦΕΚ575/Β/7.3.2014)


2/34154/0020/2008

«Επιστροφή στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού του αχρεωστήτως καταβαλλόμενου, μέσω λογαριασμών ΔΕΗ, Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, από φορείς του Δημοσίου που μισθώνουν ακίνητα τρίτων».