Δ1(δ)/ ΓΠ 80755/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Π/112/1057/2016 , Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322/2017 , Γ1/Γ.Π.οικ28158/2016 , Δ1(δ)/Γ.Π.83211/2018

Παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ως προς τις ραδιενεργές ουσίες που περιέχει, μετά από την αξιολόγηση, από την ΕΕΑΕ, των αποτελεσμάτων μετρήσεων των ετών 2018-2020  ΑΔΑ:ΩΚΖΝ465ΦΥΟ-ΙΩΤ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Δ1(δ)/Γ.Π.83211/2018

Σχετικά με διαδικασία παρακολούθησης ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ως προς τις ραδιενεργές ουσίες που περιέχει μετά από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μετρήσεων δύο ετών από την Ε.Ε.Α.Ε.(ΑΔΑ:78Π4465ΦΥΟ-Β9Υ )

Γ1/Γ.Π.οικ28158/2016

Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ως προς τις ραδιενεργές ουσίες που περιέχει (ΑΔΑ:ΩΣΟ7465ΦΥΟ-Ζ6Ε)


Δ1δ/Γ.Π.οικ.1474/2019

Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νοσοκομείων, κλινικών, κέντρων υγείας, οίκων ευγηρίας, τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, φυλακών και στρατοπέδων.(ΑΔΑ:ΩΓΦ8465ΦΥΟ-ΔΟ8 ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


Δ1(δ)/Γ.Π.οικ16518/2018

Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.(ΑΔΑ:6ΞΛΨ465ΦΥΟ-ΔΟΜ)


Δ1δ/Γ.Π. οικ. 3504/2023

Αποστολή στοιχείων ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της τριετίας 2020, 2021 και 2022 για ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΑΔΑ: 9ΒΓ6465ΦΥΟ-5ΗΣ


Π/112/1057/2016

Θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2013/51/EYΡATOM του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013.


Δ1(δ)/ΓΠ οικ.44532/2023

Παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 της υπ’ αριθμ. Δ1(δ)/ΓΠοικ.27829/15.5.2023 ΚΥΑ  (ΦΕΚ Β’ 3525).ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΑΔΑ:9Ρ6Α465ΦΥΟ-ΥΕ3


134069/2019

Τροποποίηση της Π/112/1057/2016 (Β΄ 241) απόφασης «Θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/51/ ΕΥΡATOM του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013».


113278/2020

Προδιαγραφές και απαιτήσεις για τους εξοπλισμούς (συσκευές ή διατάξεις) επεξεργασίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που παρέχεται στα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης κτιρίων.


Δ1(δ)/ΓΠοικ.28420/2019

Διαπίστευση εργαστηρίων ανάλυσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα το αργότερο έως 19/9/2022.(ΑΔΑ:ΩΔ4Ν465ΦΥΟ-ΙΣ2)