Δ17α/369/2/ΦΝ 463/2012

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4013/2011
Θέμα: Επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 36
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Δ17α/302/7-Φ.Ν 463/2012

Θέμα: Kράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 29


1797/2014

ΘΕΜΑ: «Διευκρίνιση σχετικά με την επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»

1129/2012

ΘΕΜΑ:<< Επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων>>


Ε.Δ.Υ/2006

H  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η  Τ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν  Σ Τ Η Ν Ε Λ Λ Α Δ Α 

Δ17α/04/78/Φ.Ν 460/2011

Θέμα: ΄Eγκριση επιμετρήσεων και λογαριασμών σε δημόσια έργα.Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 7

ΙΚΑ/Γ99/23/2014

Γνωστοποίηση των διατάξεων του ν. 4250/2014».(ΑΔΑ: ΒΙ094691ΩΓ-ΥΓΧ)(Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 33)

4485/ΔΕ/627/2008

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΟΔΗΓΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΔΕ 2008 

2/55469/0026/2013

ΘΕΜΑ: "Τέλη χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Συμβάσεων" ΣΧΕΤ.: Έγγραφο μας 2/85701/0026/6.12.2012 (επισυνάπτεται το αριθμ.Δ ΤΕΦ Α' 1087988 ΕΞ 2013 του Υπουργείου Οικονομικών)

ΙΚΑ/Γ31/59/2015

Υποχρέωση επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων που απευθύνονται από τις διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ της χώρας σε εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 33(ΑΔΑ: 6Ε6Γ4691ΩΓ-Κ91)

Δ17α/174/5/ΦΝ 438/2011

Θέμα: Κοινοποίηση εγγράφου του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου ανάθεσης δημοσίου έργου και προγραμματικών συμβάσεων έργων, που υποβάλλονται για προσυμβατικό έλεγχο.Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 16