Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Δ1β/ΓΠ οικ.36979/2024

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4958/2022, 16076/2024

Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την αποζημίωση της εξέτασης HPV-DNA TEST στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας» ΑΔΑ:9Χ3Ξ465ΦΥΟ-Ψ1Μ


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Δ1β/Γ.Π.οικ. 66354/2022

Ειδικότερα θέματα υλοποίησης της Δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας».


16076/2024

Ειδικότερα θέματα υλοποίησης της Δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας»


Δ1β/ΓΠ οικ.32634/2024

Υλοποίηση της Δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας» του Προγράμματος “ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ” του ν. 4675/2020. ΑΔΑ:6ΨΣΥ465ΦΥΟ-37Ν


Δ1β/ΓΠ.οικ.30644/2024

Ειδικότερα θέματα υλοποίησης της δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου». 


27866/2022

«Ειδικότερα θέματα υλοποίησης της Δράσης για τη δημόσια υγεία “Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου”».


25552/2024

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 27866/17.05.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικότερα θέματα υλοποίησης της Δράσης για τη δημόσια υγεία “Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου του μαστού”».


Δ30/Α3/39212/2022

Παράταση της ισχύος Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) σε περιοχές της χώρας στις οποίες δεν διενεργήθηκαν πρακτικές εξετάσεις λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίς» ΑΔΑ:Ω8ΟΨ465ΧΘΞ-ΤΛΥ


1963/310986/2023

6η τροποποίηση της υπ’ αρ. 3189/129898/21.12.2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 5.1.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν σε μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο (ιδιωτικές παρεμβάσεις)» του Υπομέτρου 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών συμβάντων» του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη καταλλήλων προληπτικών δράσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020» (Β΄ 4739).


726/106873/2024

7η τροποποίηση της υπ’ αρ. 3189/129898/21.12.2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 5.1.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν σε μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο (ιδιωτικές παρεμβάσεις)» του Υπομέτρου 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών συμβάντων» του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη καταλλήλων προληπτικών δράσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020» (Β’ 4739). 


οικ Α 75391/5075/2016

Αποστολή αποσπάσματος Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Β’ 3413)- Παροχή διευκρινίσεων περί της διενέργειας της ειδικής θεωρητικής εξέτασης για την ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου.(ΑΔΑ:ΩΘΘΚ4653ΟΞ-Α7Ν)