ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Τύπος: ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Δαπάνες μετακίνησης Βουλευτών, υπαλλήλων και λοιπών προσώπων στο πλαίσιο αποστολής του Κοινοβουλίου, εντός και εκτός Επικράτειας

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

3148/2017

Δαπάνες μετακίνησης Βουλευτών, υπαλλήλων και λοιπών προσώπων στο πλαίσιο αποστολής του Κοινοβουλίου, εντός και εκτός Επικράτειας.


4013/2950/2016

Δαπάνες μετακίνησης Βουλευτών, υπαλλήλων και λοιπών προσώπων στο πλαίσιο αποστολής του Κοινοβουλίου, εντός και εκτός Επικράτειας.(ΚΑΕ0700) (Καταργήθηκε με την αριθμ. 3148/2017, ΦΕΚ 816/Β/14.3.2017.)


5030/2016

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4013/2950/17−3−2016 απόφασης Προέδρου Βουλής (ΦΕΚ Β΄ 739/18−3−2016) για τις Δαπάνες μετακίνησης Βουλευτών, υπαλλήλων και λοιπών προσώπων στο πλαίσιο αποστολής του Κοινοβουλίου, εντός και εκτός Επικράτειας.


2/107883/0026/2013

ΘΕΜΑ: «Κράτηση υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) στις δαπάνες εκτός έδρας και εντός επικράτειας» Συνημμ. ΝΣΚ/330/2013

10428/663/2005

Καθορισμός ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και εξόδων μετακίνησης των δημοσίων υπαλλήλων και λοιπών προσώπων στα πλαίσια του ΚΠΣ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής.(¨οπως τροποποιήθηκε με την Αριθμ. 2/30762/0022/06 (ΦΕΚ – 1034 Β/1-8-2006)"Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10428/ΕΥΣΣΑΑΠ 663 (ΦΕΚ 370/τ.Β΄/23.3.2005) απόφασης για τον καθορισμό ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και εξόδων μετακίνησης των δημοσίων υπαλλήλων και λοιπών προσώπων στο πλαίσιο του ΚΠΣ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής." και την Αριθμ. 2/33481/0022/27.4.2011 – ΦΕΚ 1069/Β/31 Μαΐου 2011


2/30762/0022/2006

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10428/ΕΥΣΣΑΑΠ 663 (ΦΕΚ 370/τ.Β΄/23.3.2005) απόφασης για τον καθορισμό ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και εξόδων μετακίνησης των δημοσίων υπαλλήλων και λοιπών προσώπων στο πλαίσιο του ΚΠΣ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής.


ΙΚΑ/Μ62/67/2016

Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός Επικράτειας (ΑΔΑ:Ω4ΦΙ4691ΩΓ-626 )


152371/14288/381/41/2017

Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας των μονίμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Τομέα Πολιτισμού και λοιπών προσώπων που μετακινούνται για λογαριασμό του.


2/4542/ΔΕΠ/2016

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4336/2015 Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός της επικράτειας 


ΕλΣυν.Κλ.1/206/2015

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ.Γενικά:Μη νόμιμες οι δαπάνες εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας των Δημάρχων, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων Δήμου, διότι δεν προκύπτουν οι λόγοι κατεπείγοντος που επέβαλαν τη μετάβαση των ως άνω προσώπων, ήτοι του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων Πολεοδομίας (Υπηρεσία Δόμησης) και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, καθώς και Ανάπτυξης-Αγροτικής Οικονομίας και Τουρισμού, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Περαιτέρω δεν προβλέπεται η δυνατότητα αναδρομικής έγκρισης των εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας για κατεπείγουσες περιπτώσεις των μετακινήσεων δημοτικών συμβούλων, καθόσον στο ρυθμιστικό πεδίο εφαρμογής της σχετικής διάταξης εμπίπτουν μόνο όσοι φέρουν την ιδιότητα του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου. Επιπλέον, για την καταβολή εξόδων μετακίνησης αιρετών εκπροσώπων του Δήμου στο Βελιγράδι δεν περιλαμβάνεται, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 2/54866/0022/20.7.1999 με τίτλο «Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης για την κάλυψη των δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός της Επικράτειας και άλλες διατάξεις» (Β' 1583/6.8.1999), μεταξύ των νομίμων δικαιολογητικών αναγνώρισης και εκκαθάρισης της οικείας δαπάνης, η πρόσκληση του Προέδρου της Σερβίας στο Δήμο, πλην όμως, δεν προσκομίζεται η εγκριτική της μετακίνησης των ως άνω προσώπων απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης του άρθρου 18 παρ.15 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α'85).