Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Τύπος: ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Δαπάνες μετακίνησης Βουλευτών, υπαλλήλων και λοιπών προσώπων στο πλαίσιο αποστολής του Κοινοβουλίου, εντός και εκτός Επικράτειας


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

3148/2017

Δαπάνες μετακίνησης Βουλευτών, υπαλλήλων και λοιπών προσώπων στο πλαίσιο αποστολής του Κοινοβουλίου, εντός και εκτός Επικράτειας.


4013/2950/2016

Δαπάνες μετακίνησης Βουλευτών, υπαλλήλων και λοιπών προσώπων στο πλαίσιο αποστολής του Κοινοβουλίου, εντός και εκτός Επικράτειας.(ΚΑΕ0700) (Καταργήθηκε με την αριθμ. 3148/2017, ΦΕΚ 816/Β/14.3.2017.)


5030/2016

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4013/2950/17−3−2016 απόφασης Προέδρου Βουλής (ΦΕΚ Β΄ 739/18−3−2016) για τις Δαπάνες μετακίνησης Βουλευτών, υπαλλήλων και λοιπών προσώπων στο πλαίσιο αποστολής του Κοινοβουλίου, εντός και εκτός Επικράτειας.


2/107883/0026/2013

ΘΕΜΑ: «Κράτηση υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) στις δαπάνες εκτός έδρας και εντός επικράτειας» Συνημμ. ΝΣΚ/330/2013

10428/663/2005

Καθορισμός ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και εξόδων μετακίνησης των δημοσίων υπαλλήλων και λοιπών προσώπων στα πλαίσια του ΚΠΣ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής.(¨οπως τροποποιήθηκε με την Αριθμ. 2/30762/0022/06 (ΦΕΚ – 1034 Β/1-8-2006)"Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10428/ΕΥΣΣΑΑΠ 663 (ΦΕΚ 370/τ.Β΄/23.3.2005) απόφασης για τον καθορισμό ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και εξόδων μετακίνησης των δημοσίων υπαλλήλων και λοιπών προσώπων στο πλαίσιο του ΚΠΣ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής." και την Αριθμ. 2/33481/0022/27.4.2011 – ΦΕΚ 1069/Β/31 Μαΐου 2011


2/30762/0022/2006

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10428/ΕΥΣΣΑΑΠ 663 (ΦΕΚ 370/τ.Β΄/23.3.2005) απόφασης για τον καθορισμό ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και εξόδων μετακίνησης των δημοσίων υπαλλήλων και λοιπών προσώπων στο πλαίσιο του ΚΠΣ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής.


3944/126732/2016

Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων και λοιπών μετακινούμενων προσώπων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


ΙΚΑ/Μ62/67/2016

Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός Επικράτειας (ΑΔΑ:Ω4ΦΙ4691ΩΓ-626 )


152371/14288/381/41/2017

Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας των μονίμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Τομέα Πολιτισμού και λοιπών προσώπων που μετακινούνται για λογαριασμό του.


2901.24/11212/2022

Καθορισμός ανώτατου αριθμού επιτρεπομένων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας κατ' έτος, εντός και εκτός της Επικράτειας, για εκτέλεση υπηρεσίας πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των υπηρετούντων με οποιαδήποτε ιδιότητα στα ιδιαίτερα γραφεία των μελών της Κυβέρνησης και των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και των στελεχών του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής.