ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/5/οικ.17012/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4369/2016 , ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/4/οικ.14000/2020

Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 – Εξαίρεση άρθρου 16 παρ. 2γ του ν.4369/2016 ΑΔΑ: 9ΠΤΟ46ΜΤΛ6-1Ν3

Σχετικά Έγγραφα

ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/4/οικ.14000/2020

Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019- Εισαγωγή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού. ΑΔΑ:9Α8Μ46ΜΤΛ6-98Ω


38178/2018

Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017.(ΑΔΑ:ΩΥ34465ΧΘΨ-ΕΩ4)


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/36/οικ.18809/2018

Χρονικό διάστημα και επιμέρους φάσεις διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017.(ΑΔΑ:6ΜΦ5465ΧΘΨ-ΗΑΦ)


Αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2 /35/οικ.18485/2018

Καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 και των επιμέρους φάσεων αυτής. Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του ανώνυμου ερωτηματολογίου αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους.(Τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/40/οικ.21465/2018, ΦΕΚ-2271/Β/15.6.2018.)


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/40/οικ.21465/2018

Τροποποίηση της ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/35/οικ.18485/ 22-5-2018, ΦΕΚ 1882/Β΄/24-5-2018 υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 και των επιμέρους φάσεων αυτής. Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του ανώνυμου ερωτηματολογίου αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους».


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/46/οικ. 26897/2018

Ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 ΑΔΑ: 78ΔΡ465ΧΘΨ-ΜΡΒ


22046/2018

Συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης από τους αξιολογητές Α’ και υποβολή της έκθεσης στους αξιολογητές Β’ για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 ΑΔΑ: 6104465ΧΘΨ-ΟΣΚ


ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/770/οικ.23065/2017

Ολοκλήρωση διαδικασίας αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016.(ΑΔΑ:7ΖΖΞ465ΧΘΨ-ΥΘΟ)


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/32/οικ.17115/2018

Τροποποίηση διατάξεων του ν.4369/2016 για την ηλεκτρονική διεξαγωγή της αξιολόγησης  προσωπικού.(ΑΔΑ:Ψ37Ρ465ΧΘΨ-ΦΚΒ )


ΔΙΔΑΔ/Φ.32.15/815/οικ.36099/2017

Ολοκλήρωση διαδικασίας αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016, όπως ισχύει.ΑΔΑ: 6ΞΟ0465ΧΘΨ-ΡΦΜ