Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/54/οικ.3851/24/2024

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4940/2022
ΦΕΚ: 1280/Β/26.02.2024

Εξειδίκευση των διορθωτικών μέτρων που δύνανται να λάβουν οι Επιτροπές Εποπτείας Αξιολόγησης του άρθρου 15 του ν. 4940/2022 (Α' 112).


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/57/οικ. 5630/2024:Εφαρμογή στοχοθεσίας – αξιολόγησης ν.4940/2022: Εξειδίκευση των διορθωτικών μέτρων που δύνανται να λάβουν οι Επιτροπές Εποπτείας Αξιολόγησης του άρθρου 15 του ν.4940/2022 (Α’ 112) ΑΔΑ: ΨΞΖ246ΜΤΛ6-8ΤΔ


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/57/οικ.5630/2024

Εφαρμογή στοχοθεσίας – αξιολόγησης ν.4940/2022: Εξειδίκευση των διορθωτικών μέτρων που δύνανται να λάβουν οι Επιτροπές Εποπτείας Αξιολόγησης του άρθρου 15 του ν.4940/2022 (Α’ 112) ΑΔΑ:ΨΞΖ246ΜΤΛ6-8ΤΔ


ΔΣΣΚ/Φ.8/11/οικ.9874/2024

Διαδικασία εξειδίκευσης και επιμερισμού των στόχων για το έτος 2024 - Τεχνικές οδηγίες καταχώρισης στη νέα εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή). ΑΔΑ:67ΜΜ46ΜΤΛ6-83Ψ


ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ: ΔΣΣΚ/Φ.8/11/οικ.9874/2024/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Παρουσίαση Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Στοχοθεσίας ν. 4940/2022: Τεχνικές οδηγίες καταχώρισης στη νέα εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή). ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/39/οικ17050/2023

Σύσταση της Επιτροπής Εποπτείας Αξιολόγησης για το σύνολο των υπαγόμενων στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Β’ του ν. 4940/2022 (Α’ 112) υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/41/οικ.17002/2023

Σύσταση της Επιτροπής Εποπτείας Αξιολόγησης για το σύνολο των υπαγόμενων στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Β’ του ν. 4940/2022 (Α’ 112) υπαλλήλων των Ανεξαρτήτων Αρχών και το διοικητικό προσωπικό του Ν.Σ.Κ.


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/40/οικ.17052/2023

Σύσταση της Επιτροπής Εποπτείας Αξιολόγησης για το σύνολο των υπαγόμενων στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Β’ του ν. 4940/2022 (Α’ 112) υπαλλήλων των Περιφερειών και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.).


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/43/οικ.17005/2023

Σύσταση της Επιτροπής Εποπτείας Αξιολόγησης για το σύνολο των υπαγόμενων στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Β΄ του ν. 4940/2022 (Α΄ 112), υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.).


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/42/οικ17008/2023

Σύσταση της Επιτροπής Εποπτείας Αξιολόγησης για το σύνολο των υπαγόμενων στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Β΄ του ν. 4940/2022 (Α΄ 112), υπαλλήλων της Προεδρίας της Κυβέρνησης και των Υπουργείων, περιλαμβανομένων όλων των γραμματειών, των διοικητικών τομέων, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτά.


2/42263/0026/2017

«Κοινοποίηση δικαστικών αποφάσεων στον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Ελέγχου και Εποπτείας (Δ.Υ.Ε.Ε.)».(ΑΔΑ:ΩΟΑ1Η-Τ29) (Επισυνάπτονται Πρακτικά της 5ης Ιουλίου 2017 της Ολομέλειας της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου)


75930 ΕΞ 2024:Επικαιροποίηση της αριθ. 2/42263/0026/2017/18.01.2018 (ΑΔΑ: ΩΟΑ1Η-Τ29) εγκυκλίου με θέμα “ Κοινοποίηση δικαστικών αποφάσεων στον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Ελέγχου και Εποπτείας (Δ.Υ.Ε.Ε.)” ΑΔΑ:ΡΟΖΘΗ-ΚΔΙ


Δ30/Α3/71830/2024

Επικαιροποίηση διατάξεων της υπ’ αρ. 50984/7947/2013 υπουργικής απόφασης «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» (Β’ 3056).

Δ30/Α3/119364/2024: Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης για τους σκοπούς της άδειας οδήγησης. ΑΔΑ:9ΗΓΖ465ΧΘΞ-Δ5Ρ

Δ30/Α3/108549/2024: Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης υποψηφίου οδηγού που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, με γνήσιο της υπογραφής, για τους σκοπούς της θεωρητικής εξέτασης άδειας οδήγησης. ΑΔΑ:ΨΘΛΓ465ΧΘΞ-ΦΛΨ


Γ1δ/Γ.Π.οικ.29172/2024

Όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές για τη χορήγηση πρωτοξειδίου του αζώτου σε οδοντιατρεία και πολυοδοντιατρεία. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ: ΔΙΟΡΘ.ΣΦΑΛΜ.-ΦΕΚ:3984/Β/08.07.2024:ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Στην υπό στοιχεία Γ1δ/Γ.Π.οικ. 29172/24-5-2024 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού και του Υφυπουργού Υγείας, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3103)