ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/11/οίκ.16922/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3528/2007

«Αποστολή στοιχείων για τη συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων με θητεία από 1.1.2023 έως και 31.12.2024 ΑΔΑ:9ΘΤΚ46ΜΤΛ6-9Μ7

Σχετικά Έγγραφα

ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/11/οίκ.16922/2022

«Αποστολή στοιχείων για τη συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων με θητεία από 1.1.2023 έως και 31.12.2024»


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/3/οικ.20178/2020

Εγκύκλιος για την αποστολή στοιχείων για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2021 έως 31.12.2023 ΑΔΑ:6ΨΓΚ46ΜΤΛ6-ΜΧΙ


31079/2016

Υπενθυμιστική εγκύκλιος για την αποστολή στοιχείων για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2017 έως 31.12.2018 (ΑΔΑ:Ψ7ΩΟ465ΦΘΕ-ΑΝΘ)


ΔΙΔΑΔ/Φ.69 /82/οικ.28008/2016

Ενέργειες για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2017 έως 31.12.2018


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/5 /οικ. 942/2021

Άμεσες ενέργειες των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για αποστολή στοιχείων ΑΔΑ: 9Ι1146ΜΤΛ6-ΜΛ6


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/1/οικ.2118/2020

Άμεσες ενέργειες των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για αποστολή στοιχείων ΑΔΑ: 9Ξ3846ΜΤΛ6-Ψ6Η


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/ 6 /οικ. 20702/2021

«Άμεσες ενέργειες των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για αποστολή στοιχείων» ΑΔΑ:6ΥΚ746ΜΤΛ6-3ΦΦ


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/10/οικ. 16194/2022

«Άμεσες ενέργειες των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για αποστολή στοιχείων στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο» ΑΔΑ: 9Κ3Ο46ΜΤΛ6-7ΓΩ 


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/2/οικ. 14497/2020

Άμεσες ενέργειες των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για αποστολή στοιχείων ΑΔΑ:Ψ5ΙΔ46ΜΤΛ6-8ΧΛ


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/7/οικ.23971/2021

«Άμεσες ενέργειες των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για αποστολή στοιχείων» ΑΔΑ:Ψ6ΨΗ46ΜΤΛ6-Ο3Λ