ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/7/οικ.23971/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3528/2007 , ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/ 6 /οικ. 20702/2021

«Άμεσες ενέργειες των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για αποστολή στοιχείων» ΑΔΑ:Ψ6ΨΗ46ΜΤΛ6-Ο3Λ

Σχετικά Έγγραφα

ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/2/οικ. 14497/2020

Άμεσες ενέργειες των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για αποστολή στοιχείων ΑΔΑ:Ψ5ΙΔ46ΜΤΛ6-8ΧΛ


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/5 /οικ. 942/2021

Άμεσες ενέργειες των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για αποστολή στοιχείων ΑΔΑ: 9Ι1146ΜΤΛ6-ΜΛ6


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/1/οικ.2118/2020

Άμεσες ενέργειες των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για αποστολή στοιχείων ΑΔΑ: 9Ξ3846ΜΤΛ6-Ψ6Η


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/ 6 /οικ. 20702/2021

«Άμεσες ενέργειες των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για αποστολή στοιχείων» ΑΔΑ:6ΥΚ746ΜΤΛ6-3ΦΦ


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/3/οικ.20178/2020

Εγκύκλιος για την αποστολή στοιχείων για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2021 έως 31.12.2023 ΑΔΑ:6ΨΓΚ46ΜΤΛ6-ΜΧΙ


31079/2016

Υπενθυμιστική εγκύκλιος για την αποστολή στοιχείων για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2017 έως 31.12.2018 (ΑΔΑ:Ψ7ΩΟ465ΦΘΕ-ΑΝΘ)


ΔΙΔΑΔ/Φ.69 /82/οικ.28008/2016

Ενέργειες για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2017 έως 31.12.2018


ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/59 /οικ.25777/2014

Ενέργειες για τη συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Γ΄ Τμήματος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2015 έως 31.12.2016(ΑΔΑ:ΩΤΑΛΧ-ΟΝΠ


ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/ 60 /οικ.25777/2014

Ενέργειες για τη συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Γ΄ Τμήματος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2015 έως 31.12.2016 (ΑΔΑ:ΩΨΦ0Χ-Ι60)


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/91/οικ.22205/2017

Υπενθυμιστική εγκύκλιος για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων.(ΑΔΑ:ΨΕΖ5465ΧΘΨ-Γ1Δ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)