ΔΔΘΤΟΚ/Γ1019676/ΕΞ2017

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 1563/1985 , 3454/2006
ΦΕΚ: 538/Β/22.02.2017

Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασίας απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΔΔΘΤΟΚ Γ 1046636 ΕΞ 2017

«Κοινοποίηση της υπ. αρ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1019676 ΕΞ 2017/22-2-2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ “Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασίας απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα” (ΦΕΚ 538/Β΄).(ΑΔΑ:ΩΑΑ3Η-ΠΔ7)


1052714/2018

Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πολύτεκνων γονέων οι οποίοι προτού καταστούν πολύτεκνοι είχαν παραλάβει επιβατικό αυτοκίνητο με απαλλαγή από το φόρο ως γονείς με τρία τέκνα».


ΔΕΦΚΦ Δ 1189980/2016

Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. για αυτοκίνητα οχήματα καινούργια και μεταχειρισμένα που παραλαμβάνονται από δικαιούχα απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πρόσωπα κατόπιν μεταβίβασης τους από τις εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων.


ΔΔΘΤΟΚ Γ 1037003/2015

Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων αυξημένου κυβισμού που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες βάσει ιατρικών γνωματεύσεων των ΚΕΠΑ. (ΑΔΑ:ΩΟΝ5Η-9Ι0 )


Δ18Α 5038645 ΕΞ2013

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δ18Α/5027038/ΕΞ2013

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από την Δ18Α5038645ΕΞ2013-ΦΕΚ 1869/Β΄)

ΔΕΦΚΦ Δ 1014192 ΕΞ2017

Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ Δ 1189980 ΕΞ2016/29-12-16 Απόφασης ΓΓΔΕ "Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ για αυτοκίνητα οχήματα καινούρια και μεταχειρισμένα που παραλαμβάνονται από δικαιούχα απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πρόσωπα κατόπιν μεταβίβασής τους από τις εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων".(ΑΔΑ:ΩΙ8ΥΗ-ΧΡΛ)


ΔΔΘΕΚΑ Γ 1169765 ΕΞ 2018

Κοινοποίηση της αριθμ. 172/2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) αναφορικά με την ερμηνεία των διατάξεων απαλλαγής από δασμό, τέλος ταξινόμησης και ΦΠΑ ειδών/αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών στην Ελλάδα καθώς και των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Αντιπροσωπείας της Ε. Επιτροπής στην Ελλάδα.(ΑΔΑ:66ΕΩ46ΜΠ3Ζ-ΛΔΝ)


ΔΔΘΕΚΑ Γ 1110126 ΕΞ 2021

Διευκρινίσεις σε σχέση με την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης πολύτεκνων γονέων και γονέων με τρία τέκνα. ΑΔΑ:6ΙΚ546ΜΠ3Ζ-6Ε1


Ο ΔΔΘΕΚΑ Γ 1060391 ΕΞ 2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 92/2021 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΣΚ αναφορικά με την ερμηνεία των διατάξεων απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης τρίτεκνων γονέων σε περιπτώσεις ανάθεσης γονικής μέριμνας και επιμέλειας τέκνων με πρακτικό διαμεσολάβησης ή με συμβολαιογραφική πράξη ΑΔΑ: ΨΩ0Γ46ΜΠ3Ζ-ΛΗ8