ΔΕΑΦ Β 1107407 ΕΞ 2017

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4172/2013

«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ.1146/1972 κατά τη μεταβίβαση αυτοκινήτου οχήματος από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ. γ’ άρθρου 45 του ν.4172/2013».(ΑΔΑ:7ΝΖΞ46ΜΠ3Ζ-5Δ1)

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΔΕΑΦ Β 1015698 ΕΞ 2017

«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ.1146/1972 κατά τη μεταβίβαση ευρεθέντος αυτοκινήτου οχήματος σε ασφαλιστική εταιρεία για το οποίο έχει προηγουμένως καταβληθεί αποζημίωση λόγω κλοπής».(ΑΔΑ:7ΓΓΛΗ-ΑΜΦ)


Β4/63291/4979/2014

Μεταβίβαση φορτηγών αυτοκινήτων και συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης
(leasing) φορτηγών λόγω λήψης μέτρων εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων -
Καταχώριση στο βιβλιάριο μεταβολών του Ν.Δ. 1146/1972
(ΑΔΑ:7ΤΗΞ1-ΨΘΘ)

ΔΕΑΦΒ/1081689/2015

Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από τα διαλυόμενα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες του άρθρου 45 του ν.4172/2013, για τα οποία δεν επιβάλλεται από το νόμο εκκαθάριση ή τα υπό εκκαθάριση νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, καθώς και με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών ή λήξης της εκκαθάρισης των προσώπων αυτών.(ΑΔΑ:6ΒΠΛΗ-ΖΓΑ)


ΔΕΑΦΒ 1087089 ΕΞ 2015

ΘΕΜΑ: Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ. γ’ του άρθρου 45 του ν.4172/2013.


ΔΕΑΦΒ 1107041 ΕΞ 2015

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ. γ’ του άρθρου 45 του ν.4172/2013. (ΑΔΑ:ΩΜΣΙΗ-ΤΓΒ)


Π2β/Γ.Π.οικ.14957/2001

«Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) από Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, Επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του αστικού κώδικα, άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού και κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδιώτες».


ΠΟΛ.1123/2015

Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των εσόδων από δίδακτρα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.(ΑΔΑ:Β5Χ2Η-1Α1)


Αριθμ.ΣΤ/3365/1973

Περί καθορισμού τύπου βιβλιαρίου μεταβολών κυριότητος και κατοχής αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλεττών, των επιβαλλομένων εις αυτό καταχωρίσεων, ως και του τρόπου εξευρέσεως στοιχείων των μεταβιβαζομένων αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσυκλεττών, διά την καταβολήν υπέρ του Δημοσίου των υπό του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1146/1972 οριζομένων τελών. 

ΔΕΑΦ Β΄ 1118024/2016

Διευκρινίσεις ως προς την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που μετασχηματίζονται με βάση τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.(ΑΔΑ:727ΚΗ-Α5Λ)


ΔΕΑΦ Β 1061927/2015

Παρακράτηση φόρου σε τόκους υπερημερίας που καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.(ΑΔΑ:ΒΖΦΞΗ-ΞΡΣ)