ΔΕΦΚ5036604ΕΞ2011

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2960/2001 , 4001/2011 , 185/2009
ΦΕΚ: 2120/Β/22.09.2011

Καθορισμός των στοιχείων που διαβιβάζονται από τους διανομείς και τους αναδιανομείς φυσικού αερίου και τους αρμόδιους Διαχειριστές φυσικού αερίου, καθώς και της συχνότητας και του τρόπου διαβίβασής τους στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, στα πλαίσια επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο φυσικό αέριο.Kαταργήθηκε με την υπ’ αριθμ. Α.1217/2019 - ΦΕΚ: 2243/Β/10.6.2019.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΔΕΦΚ/5025777/ΕΞ2010/2010

Καθορισμός των στοιχείων που διαβιβάζονται από τους διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας και το Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.), καθώς και της συχνότητας και του τρόπου διαβίβασής τους στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στην ηλεκτρική ενέργεια.


Α.1217/2019

Καθορισμός των στοιχείων που διαβιβάζονται στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασής τους, στο πλαίσιο επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο φυσικό αέριο.


1287/2018

 Ρύθμιση θεμάτων διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου για την εφαρμογή της Δράσης Δ5 του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης για την κατοχύρωση της ασφάλειας εφοδιασμού με Φυσικό Αέριο.


Α.1330/2019

Καθορισμός απλουστευμένων διαδικασιών στα καθεστώτα διαμετακόμισης, θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγής του φυσικού αερίου που διακινείται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών).


Α.1185/2021

Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενοι έλεγχοι, για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ε.2201/2021:Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1185/11-08-2021 κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ με τίτλο «Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενοι έλεγχοι για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας» (Β΄3985) ΑΔΑ:9ΤΥ746ΜΠ3Ζ-ΘΒ4


Α.1218/2019

Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 73, του ν. 2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση.


A.1068/2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1185/2021 κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενοι έλεγχοι, για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας» (Β’ 3985).


Α.1332/2019

Τροποποίηση της Α. 1218/2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ’ και ιη’, της παραγράφου 1, του άρθρου 73, του ν. 2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση».


ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/242/2017

Νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου της 1080/17 συμφωνίας - πλαίσιο για την «Προμήθεια Φορτίου Υ.Φ.Α. για την Εξισορρόπηση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου κατά το έτος 2018» από το «Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» (...)ΙV. Με τα δεδομένα αυτά, δεν διαπιστώνονται ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες στην ανωτέρω διενεργηθείσα διαγωνιστική διαδικασία και, ως εκ τούτου, δεν κωλύεται η υπογραφή του ελεγχόμενου σχεδίου συμφωνίας - πλαίσιο.Για τους λόγους αυτούςΔεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της 1080/17 συμφωνίας - πλαίσιο για την «Προμήθεια Φορτίου Υ.Φ.Α. για την Εξισορρόπηση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου κατά το έτος 2018».


ΔΕΦΚΦ/Α/1186607/ΕΞ2016

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ 2011/31-8-2011 ΑΥΟ «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ’ και ιη’ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση» (Β΄2154).