ΔΙΔΑΔ/Φ.35.56/2743/1671,6317/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 2431/1996

Πρόσληψη- Διορισμός πολιτών κρατών – μελών της ΕΕ στη Δημόσια Διοίκηση» ΑΔΑ:ΩΖΥ846ΜΤΛ6-ΛΛΡ

Σχετικά Έγγραφα

Ν.2431/1996

Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης στη Δημόσια Διοίκηση


Φ450/71855/3284/2019

Κανονισμός (ΕΕ) 165/2014 – Κάρτες ευφυούς ταχογράφου που εκδίδονται στο πλαίσιο αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ κρατών μελών ΕΕ  ΑΔΑ:6ΕΩΦ465ΧΘΞ-ΩΣΡ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/169/οικ.14175/2021

Διατάξεις του ν. 4795/2021 (Α΄ 62) «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση ΑΔΑ: ΨΑ8246ΜΠ3Ζ-ΗΗΘ


ΕΕ/ΟΛΑΦ

Εγχειρίδιο  Ο ρόλος των ελεγκτών των κρατών μελών στην πρόληψη και τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης  για τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της ΕΕ  Εμπειρία και πρακτική στα κράτη μέλη


1066513/2007

Περί της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής πολιτών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 

Φ.152/ 126892/Α5/2020

Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. ΑΔΑ: 6ΜΟ546ΜΤΛΗ-ΞΧ1


Φ.152/118927/Α5/2021

Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. ΑΔΑ:61ΜΥ46ΜΤΛΗ-ΛΤΗ


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.6/40/οικ.13035/2020

Ανακοίνωση του προγράμματος «Διεθνείς Ειδικευμένοι Κύκλοι Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση» της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΝΑ), για το δεύτερο εξάμηνο του 2020 ΑΔΑ: Ψ7Χ446ΜΤΛ6-2ΙΛ


Ν.4795/2021

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση.


ΔΔΘΕΚΑ Β 1070619 ΕΞ 2019

«Κοινοποίηση Απόφασης (ΕΕ) 2019/610 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2019 για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».(ΑΔΑ: 6ΝΩΦ46ΜΠ3Ζ-ΩΩΝ)