ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1292 /Οικ.440/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4764/2020 , 4745/2020 , ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080/2020 , ΔΙΔΑΔ/Φ.26.25/1088/οικ.6497/2016 , ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54 /2611/9356/2020

Παράταση θητείας αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια ΑΔΑ: 9Ε6Π46ΜΤΛ6-ΤΝΤ

Σχετικά Έγγραφα

28216οικ/2020

Παράταση της θητείας των αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 9 του ν. 2993/2002.


28827/2020

Παράταση της θητείας των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Υπηρεσιακά Συμβούλια αυτού και ορισμός νέων προθεσμιών σχετικά με τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των ανωτέρω εκπροσώπων.


Φ.350/66/151441/E3/2020

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ΑΔΑ: 68ΞΙ46ΜΤΛΗ-ΞΜΟ


οικ.20874/2016

Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Περιφερειών.(ΑΔΑ:70Ω1465ΦΘΕ-ΦΑΟ)


Φ.350 /33 /124050/ Ε3/2020

«Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης»ΑΔΑ: 6ΖΡΝ46ΜΤΛΗ-ΘΛ3 


39903/2020

Εκλογή των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια του προσωπικού των Περιφερειών ΑΔΑ: 6ΤΩ446ΜΤΛ6-ΥΩ8


ΔΙΔΑΔ/Φ.37.20/ 1211/οικ.2088/2018

Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: 61ΤΙ465ΧΘΨ-6ΗΨ 


152821/ΓΔ5/2020

«Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)» ΑΔΑ:Ρ7ΓΠ46ΜΤΛΗ-0Τ0


39908/2020

Εκλογή των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια του προσωπικού των ΟΤΑ α΄ βαθμού ΑΔΑ: Ω2ΝΝ46ΜΤΛ6-ΓΣΞ


19734/2015

Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Περιφερειών κατά το έτος 2015.(ΑΔΑ:7ΜΔΣ465ΦΘΕ-ΓΧΙ)