ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1119/οικ.16/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 5003/2022

Ν. 5003/2022 «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 230)- Λοιπά θέματα.  ΑΔΑ: 62ΒΜ46ΜΤΛ6-04Χ 

Σχετικά Έγγραφα

0 ΔΕΦΚ Β 1138036 ΕΞ 2022

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47, 123, 144 και 145 του ν. 5003/2022 (Α’ 230/14-12-2022) «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις». ΑΔΑ: ΩΖΚΣ46ΜΠ3Ζ-ΖΨΓ


2/187249/ΔΕΠ/2022

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 123 του ν.5003/2022 «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄ 230) ΑΔΑ:ΨΔΞΔΗ-ΥΡΜ


Ν.5003/2022

Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών,απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις.


ΥΠ.ΕΣ/88857/2022

Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5003/2022 (Α΄230)»


122432/2022

Καθορισμός κατηγοριών προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του Άη Βασίλη», καθορισμός συχνότητας αποστολής του καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, ορισμός της αρμόδιας αρχής ελέγχου, καθορισμός διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και λοιπά ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 127 του ν. 5003/2022 (Α’ 230).


Β6/οικ.265424/2021

Εφαρμογή του ν. 4442/2016 (Α’ 230) στη δραστηριότητα των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) – Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας ΑΔΑ:61Π5465ΧΘΞ-ΣΙΡ


Ν.4784/2021

Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις.


Π.ΕΣ. Φ.28700/9536/1993

Καθορισμός τύπου Μητρώου Αρρένων

Ν.4961/2022 - ΦΕΚ: 146/Α/27.7.2022  άρθρο 115 παρ.10: Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργούνται τα εξής: 10. Η υπό στοιχεία Φ.28700/9536/4.8.1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών (Β’ 651 και Β’ 753 διόρθωση σφάλματος), περί καθορισμού του τύπου των μητρώων αρρένων.

Ν.4961/2022-ΦΕΚ:146/Α/27.7.2022-άρθρο 116-παρ.4 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 113 του Ν.5003/2022-ΦΕΚ:230/Α/14.12.2022): «4. Η ισχύς των άρθρων 60, 62, της παρ. 2 του άρθρου 114, των παρ. 1, 6, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 115 αρχίζει την 1η.1.2023.».


Δ30/Α3/118384/2021

Δημοσίευση του ν. 4784/2021 (A’ 40) «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα-Μικροκινητικότητα-Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις.» Ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Δ/νσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας ΑΔΑ:6ΧΧΦ465ΧΘΞ-7ΨΜ


Δ1α/ΓΠ.οικ. 20006/2020

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) σε όλη την Επικράτεια, για το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020 και επιμέρους ρυθμίσεις λειτουργίας αυτών από 23.3.2020 έως και 30.4.2020.

Καταργείται με την Δ1α/ΓΠ.οικ. 23451/2020 ΦΕΚ: 1210/Β/07.07.2020