ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /736/2232/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 521/οικ.10972/2020 , 4440/2016 , 4781/2021

Τροποποίηση διατάξεων ν. 4440/2016 - ν. 4781/2021 (Α΄ 31) ΑΔΑ:Ρ9ΦΞ46ΜΤΛ6-ΔΜΘ

Σχετικά Έγγραφα

Α.1051/2021

Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 480 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).


Α.1080/2021

Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση, από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 480 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 31).


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /768/6321/2021

Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ). ΑΔΑ: 6ΚΠ446ΜΤΛ6-7ΨΓ


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/25/οικ.8467/2017

Τροποποιήσεις στα άρθρα 18 και 19 του ν.4440/2016 (Α’ 224).(ΑΔΑ:Ω63Ξ465ΧΘΨ-ΟΛΔ)


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/52/οικ.18664/2017

Τροποποιήσεις στα άρθρα 18 και 19 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως ισχύουν.(ΑΔΑ:70ΘΔ465ΧΘΨ-ΞΔ9)


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/6/οικ.33116/2016

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 224 ).(ΑΔΑ:ΩΕΕΦ465ΧΘΨ-54Β)


Π.Δ 230/1998

 Αρμοδιότητες και διάρθρωση της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ν 4781/2021- ΦΕΚ: 31/Α/28.2.2021 άρθρο 479: Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος καταργούνται:  β) το π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών»  (Α’ 177),


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/5/οικ.32342/2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ Ν.4440/2016.(ΑΔΑ:ΩΝ46465ΦΘΕ-Ω93)


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/2017

Καθορισμός των δικαιολογητικών - εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 25 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α'224).


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /147/οικ.19930/2018

Αποστολή αιτημάτων για μεταφορά των απασχολούμενων υπαλλήλων της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.» (ΕΛΒΟ), κατ’εφαρμογή του αρ. 40 του ν. 4440/2016 ΑΔΑ: ΨΟ6Υ465ΧΘΨ-ΒΩΦ