ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/892/οικ.21602/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/873/οικ.19774/2021

Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Β΄ κύκλου 2021 – Υποβολή αιτήσεων - 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ:9ΠΨΤ46ΜΤΛ6-ΕΓΠ

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/ 804 /οικ.12130/2021

Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2021 – Υποβολή αιτήσεων- 3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ:ΩΣ7Σ46ΜΤΛ6-4ΞΘ


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /778 /οικ.7331/2021

Δεύτερο στάδιο υλοποίησης του Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)- 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: Ψ86Λ46ΜΤΛ6-ΡΦΒ


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /768/6321/2021

Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ). ΑΔΑ: 6ΚΠ446ΜΤΛ6-7ΨΓ


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/744/οικ.4290/2021

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Ολοκλήρωση διαδικασιών κύκλου κινητικότητας 2020 ΑΔΑ: 9ΡΦ346ΜΤΛ6-399


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /648/οικ.19590/2020

Έναρξη κύκλου κινητικότητας 2020 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας ΑΔΑ:9Ξ2Μ46ΜΤΛ6-952


54069/2021

« Οδηγίες προς τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Υπηρεσίες της Χώρας για την υλοποίηση του Β΄ Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2021» ΑΔΑ:Ψ6Λ9Ω-ΗΤΛ


21774/ΓΔ4/2021

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021 ΑΔΑ: 9ΕΞΡ46ΜΤΛΗ-ΚΒΓ

28019/ΓΔ4/2021 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 21774/ΓΔ4/24-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΞΡ46ΜΤΛΗ-ΚΒΓ) απόφασης με θέμα: «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021»  ΑΔΑ: 9ΝΧΤ46ΜΤΛΗ-Ι15


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/873/οικ.19774/2021

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Β΄ κύκλος Κινητικότητας έτους 2021 ΑΔΑ: ΩΦΥΗ46ΜΤΛ6-Ζ0Λ 


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /334/οικ.13157/2019

Έναρξη Α’ κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2019.(ΑΔΑ: Ω4Ξ3465ΧΘΨ-ΨΝ7)


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/166/οικ.12332/2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού(48η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) – Εκλογές αιρετών εκπροσώπων – Α΄ κύκλος Κινητικότητας 2021 ΑΔΑ:6ΠΓΧ46ΜΤΛ6-8ΩΤ