ΔΙΔΑΔ/Φ.64/890/οικ.16790/2022

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4807/2021
ΦΕΚ: 5541/Β/27.10.2022

Παροχή τηλεργασίας από υπαλλήλους λόγω προβλημάτων υγείας κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4807/2021 (Α’ 96).

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/54938/2021

Εφαρμογή των διατάξεων της έκτακτης ρύθμισης οφειλών προς τους δήμους του ν. 4764/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4807/2021.


Γ2γ/Γ.Π.oικ.37718/2022

Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π. οικ.28490/7-5-2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.), ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021».


ΔΕΚ/C-234/2003

«Ελευθερία εγκαταστάσεως — Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών — Οδηγία 92/50/EΟΚ — Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών — Αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων — Παροχή κατ’ οίκον ιατρικών υπηρεσιών θεραπευτικής αγωγής αναπνευστικών προβλημάτων — Προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό — Κριτήρια εκτιμήσεως»


οικ.15005/2014

Θέμα : «Διαδικασίες για την Προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών από τις Μονάδες Υγείας κατ εφαρμογή του Ν. 4238/14 και της υπ.αριθμ. Υ3/Γ.Π./οικ.23726/17.03.2014 εκγυκλίου του Υπουργείου Υγείας Γενική /νση Υπηρεσιών Υγείας .Π.Φ.Υ»

Α4β/Γ.Π.οικ.1/2017

Αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε πρόσφυγες-μετανάστες από μονάδες ψυχικής υγείας (Κέντρα Ημέρας, Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας) που λειτουργούν φορείς του άρθρου 11 του Ν.2716/99 (ΦΕΚ 96/Α’/17-5-1999).(ΑΔΑ:67ΜΨ465ΦΥΟ-ΔΤΓ)


ΠΟΛ 1104/2007

Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. που αντιμετωπίζουν οι επιτηδευματίες λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στους νομούς Αρκαδίας, Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/9763/2013

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίςεων αναφορικά με την αριθμ.268/2012 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την εφαρμογή μειωμένου ωραρίου εργασίας λόγω αναπηρίας σε υπαλλήλους που απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου κανονιστικά καθορισμένου» ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ


Τ 392/8/Β0019/2003

Περί εξουσιοδότησης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α) ως: -Εκδοτικού Οργανισμού, κατ' εφαρμογή της από 26 Ιουνίου 1990 Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβασης "περί προσωρινής εισαγωγής" (Ν. 2401/96) και -Εγγυοδοτικού Οργανισμού, κατ' εφαρμογή της από 26 Ιουνίου 1990 Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβασης "περί προσωρινής εισαγωγής" (Ν. 2401/96) καθώς και της από 6 Δεκεμβρίου 1961 Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβασης "επί του Δελτίου Α.Τ.Α δια την προσωρινήν εισδοχήν εμπορευμάτων" (Ν.132/75) και των Λοιπών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων ως: -Εκδοτικών Οργανισμών, κατ' εφαρμογή της από 26 Ιουνίου 1990 Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβασης "περί προσωρινής εισαγωγής" (Ν.2401/96).


69019 οικ. Φ.700.13/2021

Έγκριση της υπ’ αρ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 167 του ν. 4662/2020».


ΠΟΛ 1113/2008

Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. που έχουν ανακύψει σε επιτηδευματίες λόγω του κατα-στροφικού σεισμού της 8ης Ιουνίου 2008 στους νομούς Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας.