ΔΙΔΑΔ/Φ.69/106/οικ. 2098/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3528/2007

Χορήγηση αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους ΑΔΑ: 6ΡΩΕ46ΜΤΛ6-ΨΘΟ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/42452/2020

Έλεγχος των καθυστερήσεων κατά τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους των Δήμων, Περιφερειών και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών - Παροχή στοιχείων για το Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ  2020


ΥΠ.ΕΣ/3898/2020

Παροχή στοιχείων για τον «έλεγχο των καθυστερήσεων κατά τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους των Δήμων, Περιφερειών και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών»


ΥΠ.ΕΣ/723/2021

Έλεγχος των καθυστερήσεων κατά τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους των Δήμων, Περιφερειών και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών - Παροχή στοιχείων για το Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020


82036/Ε3/2020

Χορήγηση - ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ψ09Α46ΜΤΛΗ-ΙΡΞ


ΔΙΔΑΔ/21545/2010

Χορήγηση αδειών στους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος


86104/Ε3/2019

Χορήγηση - ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.(ΑΔΑ: 6Φ8Ψ4653ΠΣ-9ΝΣ)

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/100/10431/2019

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση αδειών και την εφαρμογή μειωμένου ωραρίου.(ΑΔΑ: ΨΙ2Ι465ΧΘΨ-ΝΝΝ)


ΔΙΔΑΔ/Φ.18.27/2155 /οικ.11366/2014

Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και κανονικών αδειών, χορήγηση αδειών στους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος(ΑΔΑ: ΒΙΦΦΧ-ΞΡΜ)

Φ439/οικ.1850/95/2020

Χορήγηση αδειών ΕΔΥΜ έτους 2020 ΑΔΑ: 6ΓΝΦ465ΧΘΞ-ΣΛΓ


ΔΙΔΑΔ/12254/2007

Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα.

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/100/10431/2019 εγκύκλιοςμε ΑΔΑ:ΨΙ2Ι465ΧΘΨ-ΝΝΝ.Κατόπιν των ανωτέρω, ανακαλούνται οι αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14.5.2007 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/14395/02.06.2009 εγκύκλιοιτης Υπηρεσίας μας, κατά το μέρος που με την παρούσα εγκύκλιο δίνονται νέες οδηγίες για την εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων.