ΔΙΔΑΔ/Φ.69/106/οικ. 2098/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3528/2007

Χορήγηση αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους ΑΔΑ: 6ΡΩΕ46ΜΤΛ6-ΨΘΟ

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/21545/2010

Χορήγηση αδειών στους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

86104/Ε3/2019

Χορήγηση - ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.(ΑΔΑ: 6Φ8Ψ4653ΠΣ-9ΝΣ)

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/100/10431/2019

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση αδειών και την εφαρμογή μειωμένου ωραρίου.(ΑΔΑ: ΨΙ2Ι465ΧΘΨ-ΝΝΝ)


ΔΙΔΑΔ/Φ.18.27/2155 /οικ.11366/2014

Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και κανονικών αδειών, χορήγηση αδειών στους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος(ΑΔΑ: ΒΙΦΦΧ-ΞΡΜ)

Φ439/οικ.1850/95/2020

Χορήγηση αδειών ΕΔΥΜ έτους 2020 ΑΔΑ: 6ΓΝΦ465ΧΘΞ-ΣΛΓ


95559/Ε2/2016

Χορήγηση-ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ψ6Γ94653ΠΣ-8ΜΡ


ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/2007

Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα.

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/100/10431/2019 εγκύκλιοςμε ΑΔΑ:ΨΙ2Ι465ΧΘΨ-ΝΝΝ.Κατόπιν των ανωτέρω, ανακαλούνται οι αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14.5.2007 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/14395/02.06.2009 εγκύκλιοιτης Υπηρεσίας μας, κατά το μέρος που με την παρούσα εγκύκλιο δίνονται νέες οδηγίες για την εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων.


ΔΙΔΑΔ/12254/2007

Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα.

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/100/10431/2019 εγκύκλιοςμε ΑΔΑ:ΨΙ2Ι465ΧΘΨ-ΝΝΝ.Κατόπιν των ανωτέρω, ανακαλούνται οι αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14.5.2007 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/14395/02.06.2009 εγκύκλιοιτης Υπηρεσίας μας, κατά το μέρος που με την παρούσα εγκύκλιο δίνονται νέες οδηγίες για την εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων.


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/101/οικ.18066/2019

Χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.(ΑΔΑ:ΨΕΖΦ465ΧΘΨ-Ξ5Υ)


ΔΙΔΑΔ/Φ. 53α/2062/3050,2776/2016

Χορήγηση αδειών σε ταυτόχρονη υιοθεσία