ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/ΟΙΚ.15984/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/2020 , ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/2020 , ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111 /οικ.8196/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  ΑΔΑ:9ΠΙ946ΜΤΛ6-ΝΟΒ

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/123/14268/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  ΑΔΑ:ΩΛΟΟ46ΜΤΛ6-ΘΜΨ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/2020

Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊούΑΔΑ:6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/119/οικ.11682/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού ΑΔΑ:9Β3Π46ΜΤΛ6-Χ5Α


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/οικ. 11134/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού ΑΔΑ: ΩΒ3Π46ΜΤΛ6-Ε9Ψ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. ΑΔΑ: 6ΙΤΠ46ΜΤΛ6-ΙΡΘ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111 /οικ.8196/2020

Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊούΑΔΑ:6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ.8632/2020

Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού ΑΔΑ:ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού ΑΔΑ:ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/125/16452/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Ψ6Μ246ΜΤΛ6-ΜΕΦ


49998/2020

«Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊούΑΔΑ:Ψ1ΚΨΟΡ1Φ-ΝΘΠ