ΔΙΔΑΔ/Φ.69/150/1412/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540/2020 , 3528/2007

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διάταξης για τη συνέχιση της δυνητικής αργίας ΑΔΑ:95ΥΑ46ΜΤΛ6-5Ξ3

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/196/2017

Αποδοχές υπαλλήλου του ΕΦΚΑ, μετά την άρση της δυνητικής αργίας.Κατάσταση : Αποδεκτή. Σε περίπτωση που το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΟΑΕΕ δεν γνωμοδότησε εκ νέου για παράταση της δυνητικής αργίας διάρκειας ενός έτους, υπαλλήλου του ΕΦΚΑ, η αργία έληξε και υπάρχει αξίωση του υπαλλήλου για την καταβολή του μισθού του (πλήρων αποδοχών), από την ανάληψη υπηρεσίας, δηλαδή από την ημερομηνία κατά την οποία εμφανίσθηκε και ανέλαβε εκ νέου υπηρεσία μετά τη λήξη της αργίας.


ΥΠ.ΕΣ/31510/2015

Αμεσες ενέργειες των Υπηρεσιών για την εφαρμογή της δυνητικής αργίας


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/100/10431/2019

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση αδειών και την εφαρμογή μειωμένου ωραρίου.(ΑΔΑ: ΨΙ2Ι465ΧΘΨ-ΝΝΝ)


92665/Ε2/2017

«Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4452/2017 για αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα».(ΑΔΑ:678Θ4653ΠΣ-ΕΕ7)


ΝΣΚ/46/2017

Συνέπειες αργίας προϊσταμένου διεύθυνσης, μετά την έκλειψη του λόγου επιβολής της.(...)Ο υπάλληλος που τελούσε αυτοδικαίως σε αργία, λόγω επιβολής της ποινής της οριστικής παύσης, κατά τη διάρκεια της οποίας έληξε χωρίς παράταση η θητεία του, ως προϊσταμένου διεύθυνσης και επανέρχεται αυτοδικαίως στην υπηρεσία, επειδή εξέλιπε ο λόγος επιβολής της αργίας, δεν καταλαμβάνει θέση προϊσταμένου διεύθυνσης. Περαιτέρω, το ίδιο αυτό διάστημα της αργίας, δεν θεωρείται, είτε εν όλω είτε εν μέρει, ότι διανύθηκε σε θέση προϊσταμένου διεύθυνσης και τέλος, κατά το διάστημα της αργίας, δεν οφείλεται στον υπάλληλο επίδομα θέσης ευθύνης (ομοφ).


ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/ 62 /οικ.29458/2014

Ενημέρωση για την έκδοση της υπ΄ αριθ. 391/2013 γνωμοδότησης του Ε
Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με θέματα
αυτοδίκαιης αργίας (ΑΔΑ:6ΒΠΥΧ-3ΡΘ)
(Επισυνάπτεται η σχετική γνωμοδότηση)

ΝΣΚ/235/2014

Υπολογισμός ή όχι του χρόνου αργίας δύο (2) υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών για τη βαθμολογική και μισθολογική τους κατάταξη.

29596 Φ. 701.2/2012

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας» ΑΔΑ: Β4Λ5Ι-Α5Ω


ΝΣΚ/8/2017

Επιστροφή αποδοχών αργίας που καταβλήθηκαν μη νόμιμα σε δημόσιο υπάλληλο:(..)Η υπηρεσία νομίμως αναζητά από δημόσιο υπάλληλο την επιστροφή, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, των χρηματικών ποσών που αυτός έλαβε μη νόμιμα κατά το χρονικό διάστημα που τελούσε σε κατάσταση αργίας, λόγω πειθαρχικής καταδίκης σε πρώτο βαθμό για το παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων του και επιβολής στον ίδιο της ποινής της οριστικής παύσης, έστω και αν ο εν λόγω υπάλληλος καταδικάστηκε μεταγενέστερα, με σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την ποινή της προσωρινής παύσης, η επιβολή της οποίας, βάσει των σχετικών διατάξεων που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης του ως άνω δικαστηρίου δικαιολογούσε την καταβολή αποδοχών αργίας (ομοφ).


ΝΣΚ/149/2013

Δημόσιοι υπάλληλοι – Πειθαρχική ποινή – Καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας – Υπολογισμός των αποδοχών αργίας των υπαλλήλων. α) Η για τυπικούς λόγους ακύρωση από το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, της απόφασης του Πρωτοβαθμίου, με την οποία είχε επιβληθεί σε βάρος υπαλλήλων η ποινή της οριστικής παύσης και η αναπομπή της υπόθεσης στη Διοίκηση για επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας, δεν συνιστά νόμιμο λόγο, δικαιολογούντα την επιστροφή των παρακρατηθέντων κατά το χρόνο της αργίας ποσών, αφού για την επιστροφή αυτή ο νόμος απαιτεί απαλλαγή ή αθώωση του υπαλλήλου με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, προϋπόθεση, που δεν συντρέχει εν προκειμένω. β) Οι αποδοχές αργίας των υπαλλήλων, που τέθηκαν, σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας με τις διατάξεις του ν. 4093/2012, (ο οποίος καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του υποθέσεις), υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το ν. 4057/2012. (ομοφ.)