ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ.10284/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (78η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) – Χορήγηση κανονικών αδειών κατά την καλοκαιρινή περίοδο και άλλα θέματα ΑΔΑ: 9ΖΣ146ΜΤΛ6-710

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146 /οικ. 3713/2021

 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 33η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/156/οικ.6988/2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 40η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ:Ψ2ΛΟ46ΜΤΛ6-ΔΘΦ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/164/οικ.11266/2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 47η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ:ΨΖΕ946ΜΤΛ6-7ΚΣ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/163/οικ.10556/2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 46η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ AΔΑ:ΨΑΨΒ46ΜΤΛ6-ΠΩΟ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/158/οικ.7423/2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 42η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ:Ω29Ο46ΜΤΛ6-ΔΘΝ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/172/οικ.15287/2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (53η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) ΑΔΑ:Ψ3ΞΣ46ΜΤΛ6-ΟΧ9


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (67η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) ΑΔΑ:ΩΧΓ846ΜΤΛ6-5Θ9


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/193/οικ.24091/2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (70η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) ΑΔΑ:ΨΤΔΠ46ΜΤΛ6-ΩΒΘ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/175/οικ.15910/2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (55η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) ΑΔΑ:ΨΥΣ946ΜΤΛ6-6Α0


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 25η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ:ΨΝΣΚ46ΜΤΛ6-5Ξ2