ΔΙΔΑΔ/Φ.69/215/οικ. 14695/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 213/οικ.13594/2022

Διευκρινίσεις επί διατάξεων για τη χορήγηση αδειών ΑΔΑ:6Ζ6846ΜΤΛ6-5ΩΩ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 213/οικ.13594/2022

Διευκρινίσεις επί διατάξεων για τη χορήγηση αδειών ΑΔΑ: 6ΠΡΧ46ΜΤΛ6-43Υ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/229/οικ.8177/2023

Διευκρινίσεις επί διατάξεων για τη χορήγηση αδειών και λοιπά θέματα ΑΔΑ:Ψ4ΩΜ46ΜΤΛ6-ΙΜΞ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/100/10431/2019

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση αδειών και την εφαρμογή μειωμένου ωραρίου.(ΑΔΑ: ΨΙ2Ι465ΧΘΨ-ΝΝΝ)


6005/1/120-δ΄/2019

Χορήγηση ειδικών αδειών και μειωμένου ωραρίου εργασίας στο αστυνομικό προσωπικό - Απαραίτητες διευκρινίσεις.(ΑΔΑ: Ψ7ΟΚ46ΜΚ6Π-ΑΦΒ)


Α12/303887/2021

Δικαιολογητικά για χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ για τη μεταφορά μη επικινδύνων αποβλήτων ΑΔΑ: ΩΓ77465ΧΘΞ-ΙΦΔ


Ε.2195/2021

Παροχή οδηγιών για τη χορήγηση αδειών απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών για την τρέχουσα αποστακτική περίοδο (2021-2022) ΑΔΑ: ΨΣ8046ΜΠ3Ζ-ΧΞ0


19431/2021

Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών υπαλλήλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α’) και παροχή διευκρινίσεων για τη χορήγηση αδειών σε νεοδιόριστους υπαλλήλους ΑΔΑ: ΨΛ2Δ46ΜΤΛ6-ΦΦΙ


ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2659/οικ.15565/2023

Υπηρεσιακές μεταβολές και χορήγηση κανονικών αδειών ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών– Χορήγηση αδειών για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΑΔΑ:6ΠΝ346ΜΤΛ6-1ΝΒ


Β1/οικ.47358/1433/2020

Ν.3887/2010 - Διευκρινίσεις για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας ανεξάρτητων ρυμουλκών ΔΧ ΑΔΑ: ΩΘΟΩ465ΧΘΞ-32Η


360/26071/2016

Εγκύκλιος δικαιολογητικών για τη χορήγηση βεβαίωσης ΜΑΑΕ.(ΑΔΑ:7Ω9Ρ4653ΠΓ-ΔΕΒ) ( Συμπληρώθηκε με την 2276/11534/17.10.2016 Συμπλήρωση εγκυκλίου δικαιολογητικών για τη χορήγηση βεβαίωσης ΜΑΑΕ. (ΑΔΑ: ΩΙΨΥ4653ΠΓ-ΝΒΠ)

473/153850/2019 « Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση βεβαιώσεων από το Μ.Α.Α.Ε. και την υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (δήλωσης ΟΣΔΕ) ».(ΑΔΑ:6ΧΜΗ4653ΠΓ-Ξ06)