ΔΙΔΔΑ/Φ.20/οικ.127/2023

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/429/οικ.20353/2022 , 85/2022

Ερωτήσεις/Απαντήσεις για τους Οργανισμούς/Κανονισμούς Λειτουργίας μετά την έκδοση του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου.» ΑΔΑ:6ΣΙΙ46ΜΤΛ6-ΛΕ3 

Σχετικά Έγγραφα

Ν 4354/2015 Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις>Επί Θεμάτων Ενιαίου Μισθολογίου 


4991/2020

1η Έκδοση Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Ατυχημάτων κατά την Οδική και Σιδηροδρομική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων σύμφωνα με τους Κανονισμούς ADR/RID ΑΔΑ:ΩΒ5Ξ46ΜΤΛΒ-8ΣΒ


Ε.2161/2019

Συντελεστές τέλους ταξινόμησης οχημάτων με την εφαρμογή επικαιροποιημένων προτύπων εκπομπών ρύπων (EURO), σύμφωνα με τους Κανονισμούς 715/2007 και 692/2008, όπως ισχύουν ΑΔΑ: 62ΓΨ46ΜΠ3Ζ-Ψ3Β


ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/4/1259065/2014

Προσαυξημένες μετά την 1/1/11 προϋποθέσεις γήρατος - Πλασματικοί χρόνοι αρθ. 39,40,41 του Ν.3996/11 σε συνδυασμό με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 883/04 & 987/09 και τις Διμερείς Συμφωνίες Κοινωνικής Ασφάλισης.»ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 24  (ΑΔΑ:6ΖΓΦ4691Ω3-Δ7Τ) 

Αριθ. Πρωτ. 201648/2011

ΘΕΜΑ : «Έκδοση πιστοποιητικών κατά την εξαγωγή τροφίμων φυτικής προέλευσης σε τρίτες χώρες μετά από απαίτησή τους» ΑΔΑ: 45ΨΩΒ-ΚΦΜ

536/15782/2014

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την έκδοση πιστοποιητικών κατά την εξαγωγή τροφίμων φυτικής προέλευσης σε τρίτες χώρες μετά από απαίτησή τους» ΑΔΑ: ΒΙΡΤΒ-2ΦΧ 

Δ1(δ)/ΓΠ οικ.94070/2018

Κοινοποίηση νέου υποδείγματος Σχεδίου Βεβαίωσης πληρότητας φακέλου μετά την έκδοση της Δ1(δ)/ΓΠοικ.86851/12.11.2018 (ΦΕΚ 5132/Β/2018) Υπουργικής Απόφασης.(ΑΔΑ:ΨΞΩΟ465ΦΥΟ-66Ι)


2333.3/35292/2021

«Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση/επανέκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεπικοινωνιακού σταθμού πλοίου» ΑΔΑ: 6ΛΔΛ4653ΠΩ-9ΓΨ


2333.12-5/11293/2017

Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση/επανέκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεπικοινωνιακού σταθμού πλοίου» ΑΔΑ: 7Μ4Λ4653ΠΩ-8ΨΨ


2/68144/0026/2018

 Οδηγίες για την υλοποίηση του νέου Μητρώου Δεσμεύσεων (ΜΔ) από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.(ΑΔΑ:6ΖΕΠΗ-ΞΝΨ)