ΔΙΔΔΑ/Φ.20/οικ.14362/2023

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/25/οικ.13724/2021

Παροχή στοιχείων όσον αφορά τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου ΑΔΑ: Ρ97Τ46ΝΚΠΔ-Α8Ψ

Σχετικά Έγγραφα

Ε.2123/2020

Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α.1035/2020 (Β’ 551), όπως ισχύει, για τις υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων» ΑΔΑ:Ω2ΤΔ46ΜΠ3Ζ-2ΞΚ


Δ1/Γ.Π.οικ.28953/2020

Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας (μέσω καθαρισμού και εφαρμογής απολυμαντικών μέσων σε επιφάνειες) στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 μετά την επιστροφή στις Σχολικές Μονάδες και στους φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες» ΑΔΑ: ΨΗΙΚ465ΦΥΟ-3ΒΑ


5163/2022

«Παροχή οδηγιών για την κοινοποίηση της Ετήσιας Έκθεσης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων(ΓΔΔΕ)» ΑΔΑ: 67Υ2Η-Σ87 


42432/2022

«Παροχή οδηγιών για την κοινοποίηση της Ετήσιας Έκθεσης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)» ΑΔΑ:ΨΛΥ2Η-2ΕΛ


25257/2022

Παροχή οδηγιών για την κοινοποίηση της Ετήσιας Έκθεσης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων(ΓΔΔΕ)» ΑΔΑ:ΩΖΕ5Η-Ω1Ψ


60354/2022

Παροχή οδηγιών για την κοινοποίηση της Ετήσιας Έκθεσης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων(ΓΔΔΕ) ΑΔΑ:Ψ8Ο0Η-ΛΧΨ


ΕΣ/ΤΜ.4/32/2015

Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή (:ζητείται εμπροθέσμως και εν γένει παραδεκτώς η ανάκληση της 191/2014 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών Ειδικότερα, αβασίμως αμφισβητεί το Νοσοκομείο ότι με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4025/2011 η αποκλειστική αρμοδιότητα για τη σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Μονάδων Υγείας ανατέθηκε στο Υπουργείο Υγείας, διότι η διατύπωση του νόμου είναι σαφής και μη επιδεχόμενη αντίθετης ερμηνείας. Περαιτέρω, προεχόντως αλυσιτελώς προβάλλει ότι η εκδοθείσα από το Υπουργείο Υγείας εγκύκλιος αφορά μόνο στα ζητήματα του Εσωτερικού Ελέγχου και όχι στα ζητήματα του Εσωτερικού Κανονισμού, ότι απαιτείται η έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού για την εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής καθώς και ότι η ύπαρξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Νοσοκομείου είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη διαχείριση των αποβλήτων των υγειονομικών μονάδων, διότι το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Νοσοκομείων σε διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά θέματα έχει ρυθμιστεί νομοθετικά με πλήθος διατάξεων, ενώ σε κάθε περίπτωση τέτοιες ρυθμίσεις δεν μπορούν να θεσπιστούν ούτε από τα ίδια τα Νοσοκομεία, πολλώ δε μάλλον από ιδιώτες τρίτους.Απορρίπτει την αίτηση.


ΝΣΚ/73/2021

Διαδικαστικά θέματα διεξαγωγής της προκαταρκτικής εξέτασης και της ένορκης διοικητικής εξέτασης από την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά τη θέση σε ισχύ του άρθρου 39 του ν. 4622/2019.(..)1) Μετά τη θέση σε ισχύ του άρθρου 39 του ν. 4622/2019 και την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχουν καταργηθεί οι διατάξεις των άρθρων 125 και 126 του ν. 3528/2007, καθ’ ό μέρος αφορούν στα όργανα διεξαγωγής της προκαταρκτικής εξέτασης και της ένορκης διοικητικής εξέτασης, εξακολουθούν όμως να έχουν συμπληρωματική εφαρμογή καθ’ ό μέρος ρυθμίζουν διαδικαστικά θέματα διεξαγωγής της προκαταρκτικής εξέτασης και της ένορκης διοικητικής εξέτασης (ομόφωνα). 2) Κατά την έννοια των μεταβατικών διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 13 του άρθρου 116 του ν. 4622/2019, ο υπάλληλος στον οποίο έχει ανατεθεί η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή ένορκης διοικητικής εξέτασης, πριν την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, συνεχίζει και ολοκληρώνει αυτή με την έκδοση σχετικού πορίσματος, όσον αφορά στην ένορκη διοικητική εξέταση και προβαίνει στις ενέργειες που προβλέπει η παράγραφος 3 του άρθρου 125 του Υ.Κ., όσον αφορά στην προκαταρκτική εξέταση, η δε Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου εποπτεύει τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης και της ένορκης διοικητικής εξέτασης μέχρι την περάτωσή τους (κατά πλειοψηφία). Στην περίπτωση που έχει διαπιστωθεί η ανάγκη διενέργειας ένορκης διοικητικής εξέτασης πριν την έναρξη της λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, αλλά δεν έχει ανατεθεί σε υπάλληλο μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας, η ένορκη διοικητική εξέταση διενεργείται από την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ομόφωνα).


ΕΣ/ΚΛ.Τμ.4/55/2017

Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή.(...)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, μη νομίμως ανατέθηκαν οι επίμαχες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, καθόσον δεν έχει ακόμη εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας ο προβλεπόμενος από το άρθρο 25 του ν. 4025/2011 «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των μονάδων υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά». Τούτο, διότι κατά τις ρητές διατάξεις του ως άνω νόμου, το θεσμοθετούμενο με αυτές σύστημα εσωτερικού ελέγχου αποσκοπεί στην παρακολούθηση της τήρησης αυτού ακριβώς του Εσωτερικού Κανονισμού, συνεπώς η έκδοσή του αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και, συνακόλουθα, της ανάθεσης των οικείων υπηρεσιών σε ιδιώτη εσωτερικό ελεγκτή, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 25 του ν. 4025/2011, απορριπτομένων ως αβασίμων των προβαλλόμενων ισχυρισμών του Νοσοκομείου. 


228/2019

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου Περιφέρειας Θεσσαλίας.