ΔΙΔΔΑ/Φ.20/οικ.5064/2023

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

«Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων στα Υπουργεία, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.» ΑΔΑ:ΡΠΨ746ΜΤΛ6-Ε11

Σχετικά Έγγραφα

60191/Ν4/2023

Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων προσωπικού.


οικ.49787/2022

Ανακατανομή Κενών Οργανικών Θέσεων Προσωπικού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.


147143 ΕΞ 2019

Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών. 


ΔΙΔΚ/Φ.1/οικ. 17041/2022

Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών (τ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης).


22567/2023

Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων προσωπικού στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ).


2956/Α1-2479/2018

Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων που προβλέπονται στον Οργανισμό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.


444/33644/2019

Ανακατανομή εξακοσίων δεκαεννέα (619) υφιστάμενων οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΠΙΔ.


100/8523/2018

Ανακατανομή εξακοσίων δεκαοκτώ (618) υφιστάμενων οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ-ΝΠΙΔ.

(ΔΣΦ στο ΦΕΚ-648/Β/26.2.2018)


41723οικ/2022

Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε εργασιακές σχέσεις, κατηγορίες και κλάδους.


454250/2022

Ανακατανομή σε κατηγορίες και κλάδους διακοσίων εβδομήντα (270) κενών οργανικών θέσεων Μόνιμου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού).