ΔΙΔΔΑ/οικ.3084/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: ΔΙΔΔΑ/οικ.36239/2019

«Ανάρτηση του Ψηφιακού οργανογράμματος από τους φορείς και ορισμός της κατάστασης των θέσεών τους.» ΑΔΑ:ΨΠΡΓ46ΜΤΛ6-ΡΗΦ

Σχετικά Έγγραφα

ΔΟM/Φ.20/οικ.32644/2017

«Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Αποτύπωση οργανογράμματος σε πρότυπο αρχείο excel».(ΑΔΑ:Ψ90Ο465ΧΘΨ-Θ5Δ)


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/270/2018

Δαπάνες μετακίνησης:Με τα  δεδομένα αυτά και ενόψει του ότι, εν προκειμένω, συνέτρεξαν αντικειμενικοί λόγοι, οι οποίοι κατέστησαν αδύνατη την έγκαιρη ανάρτηση της ανακλητικής απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ εντός της οριζόμενης από τις ανωτέρω διατάξεις προθεσμίας, εξαιτίας τεχνικών δυσχερειών από την αλλαγή του πληροφοριακού συστήματος εισαγωγής δεδομένων από τους ασφαλιστικούς φορείς του Ε.Φ.Κ.Α. και του γεγονότος ότι η ανακλητική απόφαση αναρτήθηκε αμελλητί από την ημερομηνία που ήρθησαν οι λόγοι αυτοί, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπάνη είναι νόμιμη και, συνεπώς, αυτά πρέπει να θεωρηθούν.


ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/31224/333/2020

Διαδικασίες σύνταξης, διάθεσης και συντήρησης ψηφιακού χάρτη - Ανάθεση της ανάπτυξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.


ΔΙΔΚ/Φ.38/4/101/2015

Συγκρότηση και Ορισμός Μελών του Συμβουλίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.


Οικ.14872/1046/2017

Τήρηση ψηφιακού μητρώου πρατηρίων καυσίμων της παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 4439/2016.(ΑΔΑ:ΨΥΧΗ465ΧΘΞ-0Θ0)


ΔΙΔΚ/Φ.38/4/30325/2016

Τροποποίηση της ΔΙΔΚ/Φ.38/4/101/24.02.2015 απόφασης «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών του Συμβουλίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων».


Οικ.9543/734/2018

Τήρηση, ενηµέρωση και επικαιροποίηση του ψηφιακού µητρώου πρατηρίων καυσίµων της παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 4439/2016.(ΑΔΑ:ΩΣ6Φ465ΧΘΞ-ΖΤΙ)


2/68144/0026/2018

 Οδηγίες για την υλοποίηση του νέου Μητρώου Δεσμεύσεων (ΜΔ) από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.(ΑΔΑ:6ΖΕΠΗ-ΞΝΨ)


20368/2017

Αποτελέσματα ελέγχου των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Γενικές οδηγίες, απαιτούμενες ενέργειες.(ΑΔΑ:7Ν0Ξ465ΧΘ7-ΥΒΜ)


126479/1724/Φ.60/2015

Εγκύκλιος για τη Διενέργεια Περιοδικών Επιθεωρήσεων- Πληρωμή παραβόλου από τους φορείς των προς επιθεώρηση εγκαταστάσεων δυνάμει του π.δ. 126/2012 (ΑΔΑ:ΩΚΥΟ4653Ο7-5ΡΠ )