ΔΙΔΔΑ/οικ.36239/2019

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/οίκ.17876/2018

Επέκταση της εφαρμογής για το Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΑΔΑ:6ΔΒΩ465ΧΘΨ-ΜΧ9

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/οίκ.17876/2018

Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης  ΑΔΑ: Ω6Α5465ΧΘΨ-ΠΒΟ


ΔΟM/Φ.20/οικ.32644/2017

«Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Αποτύπωση οργανογράμματος σε πρότυπο αρχείο excel».(ΑΔΑ:Ψ90Ο465ΧΘΨ-Θ5Δ)


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.1/οίκ.14705/2018

Εκπαιδευτικά προγράμματα για το Ψηφιακό Οργανόγραμμα και την εφαρμογή του ενιαίου συστήματος κινητικότητας στη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση.(ΑΔΑ:ΩΒΥ6465ΧΘΨ-ΙΩΘ)


ΔΙΕΚ/1842/2009

Διευκρινίσεις, για τον διορισμό των αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) και Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α).

N 3200/2003

Τροποποιήσεις του Ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης», ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/24/οικ.41201/2017

Ανάγκες υπηρεσιών για στελέχωση με αποφοίτους της ΚΣΤ’ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).(ΑΔΑ:7ΙΑΥ465ΧΘΨ-ΩΗΦ)


Αριθ. ΔΙΠΔΑ/Φ.4./9/11266/2016

Χρηματοδότηση Προγραμματικής Συμφωνίας Ελληνικού Δημοσίου, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.ΔΑ.) και της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).


68458/2007

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 41638/18.8.2005 (ΦΕΚ 1240/Β΄/5.9.2005) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρων, μελών και γραμματέων Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης β΄ βαθμού».  Επισυσάπτεται το άρθρο 15 του ν.2503/1997

N.3491/2006

Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.


4302/2018

Έγκριση Κανονισμού Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).