Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.11675/2012

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4024/2011
ΦΕΚ: 1667/Β/16.05.2012
Καθορισμός Αποζημίωσης Προέδρου, Μελών και Γραμματέα του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

98599/2023

Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ). 


2/25401/0022/2014

Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου και των μελών του Ανωτάτου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου.

32158/2024

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 98599/10-11-2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1246).


19236/2008

Λειτουργία του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Υπαλλήλων OTA α΄ βαθμού.


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/3/οικ.22066/2020

Ορισμός μελών του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ΑΔΑ:ΨΘ0246ΜΤΛ6-ΕΓΡ


ΠΔ 178/2004

Τρόπος τήρησης και ενημέρωσης του προσωπικού μητρώου των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.


2054/οικ.50000/2018

Ορισμός μελών του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ΑΔΑ: ΨΔΨΤ465ΧΘΨ-4Λ9


334625/2023

Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των λοιπών μελών και του Γραμματέα των Διοικητικών Συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ., «Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο», «Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης», «Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου», «Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο», «Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού».


Ν.4057/2012

Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/12/οικ.19404/2022

Ορισμός μελών του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2023 έως και 31.12.2024. ΑΔΑ:ΨΖΤΣ46ΜΤΛ6-Α2Κ