ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.11675/2012

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4024/2011
ΦΕΚ: 1667/Β/16.05.2012
Καθορισμός Αποζημίωσης Προέδρου, Μελών και Γραμματέα του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

2/25401/0022/2014

Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου και των μελών του Ανωτάτου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου.

2/77538/ΔΕΠ/2015

Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών, του Εισηγητή και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.».


19236/2008

Λειτουργία του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Υπαλλήλων OTA α΄ βαθμού.


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/3/οικ.22066/2020

Ορισμός μελών του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ΑΔΑ:ΨΘ0246ΜΤΛ6-ΕΓΡ


2054/οικ.50000/2018

Ορισμός μελών του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ΑΔΑ: ΨΔΨΤ465ΧΘΨ-4Λ9


ΠΔ 178/2004

Τρόπος τήρησης και ενημέρωσης του προσωπικού μητρώου των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.


334625/2023

Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των λοιπών μελών και του Γραμματέα των Διοικητικών Συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ., «Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο», «Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης», «Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου», «Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο», «Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού».


Ν.4057/2012

Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/12/οικ.19404/2022

Ορισμός μελών του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2023 έως και 31.12.2024. ΑΔΑ:ΨΖΤΣ46ΜΤΛ6-Α2Κ


Ν.4275/2014

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις.