ΔΙΔΚ/Φ.38/ΕΙΣ./οικ.8252/2021

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4549/2018 , 3528/2007
ΦΕΚ: 2011/Β/14.05.2021

Σύσταση και συγκρότηση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) για τις Ανεξάρτητες Αρχές.

Σχετικά Έγγραφα

N.3839/2010

Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.


ΔΙΔΚ/Φ.38/9226,7237/2018

«Ορισμός Μελών Δεύτερου Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης»(ΑΔΑ:ΨΡΦΤ465ΧΘΨ-ΘΟΜ)


ΔΙΔΚ/Φ.38/10506/2018

«Ορισμός Μελών Τρίτου Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης»(ΑΔΑ:9ΨΕΗ465ΧΘΨ-Ξ56)


ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ.8797/2018

Σύσταση δύο επιπλέον Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και κατανομή αρμοδιοτήτων στα τρία ΕΙ.Σ.Ε.Π.


ΔΙΔΚ/Φ.38/15401/2018

Σύσταση – Συγκρότηση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης .


ΔΙΔΚ/Φ.38/32220/2018

Σύσταση - Συγκρότηση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) στο Εθνικό Τυπογραφείο.   


1675/80423/2018

Σύσταση και συγκρότηση του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


1225/96768/2019

Τροποποίηση της 1675/80423/07.06.2018 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύσταση και συγκρότηση του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Β΄ 2180).


ΔΙΔΚ/Φ.38/4/22763/2014

Συγκρότηση και Ορισμός Μελών του μεταβατικού Κεντρικού Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων του ν. 4275/2014.

10404/2018

Σύσταση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.), στο Υπουργείο Τουρισμού.