ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/30/οικ.20703/2021

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/25/οικ.13724/2021 , 4795/2021
ΦΕΚ: 5075/Β/03.11.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία   ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/25/οικ.13724/5.7.2021  κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Καθορισμός περιεχομένου, προϋποθέσεων και διαδικασίας συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα, του τρόπου, της διάρκειας και της διαδικασίας παρακολούθησης, και του τύπου του πιστοποιητικού Ελεγκτικής Επάρκειας» (Β΄ 2973).

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/25/οικ.13724/2021

Καθορισμός περιεχομένου, προϋποθέσεων και διαδικασίας συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα, του τρόπου, της διάρκειας και της διαδικασίας παρακολούθησης, και του τύπου του πιστοποιητικού Ελεγκτικής Επάρκειας.


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/5/24967/2015

Ρύθμιση διαδικαστικών Θεμάτων διεξαγωγής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/57/οικ.13483/2021- ΦΕΚ: 2899/B/5.7.2021:Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/5/24967/28-5-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων διεξαγωγής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)» (Β’ 1594), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/50/14336/2-4-2019 (Β’ 1620) απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.


ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ. 19975/2010

Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.

ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/οικ.9403/2020- ΦΕΚ: 1657/Β/4.5.2020 άρθρο 5: Η αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ. 19975/16-9-2010(ΦΕΚ 1592/Β΄/30-9-2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας

ΔΙΠΑΑΔ/Φ./25/οικ. 25439/2014- ΦΕΚ: 2871/Β/2014: Τροποποιούμε την αριθμ.ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ.19975/ 16.9.2010 (Β΄ 1592) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα «Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης», όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ. Β/Φ.2/ 22082/8.8.2013 (Β΄ 1953) απόφαση της Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ορίζουμε ως Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Πιστοποίησης (ΚΕΠ), τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/26/οικ.13726/2021

Καθορισμός του περιεχομένου, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλων Ακεραιότητας, του τρόπου, της διάρκειας της διαδικασίας παρακολούθησης και του τύπου του πιστοποιητικού.


ΔΙΕΚ.Α/Φ.3/42279/1991

Καθορισμός κριτηρίων επιλογής των υπαλλήλων που παρακολουθούν προγράμματα επιμόρφωσης και εξειδίκευσης. (B` 953). (Καταργήθηκε με την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/12/3607/2018 ΦΕΚ 65 Β/19-01-2018 απόφαση.)


ΔΙΕΚ/ΤΜΒ/Φ.5/5745/2002

Ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων διεξαγωγής του εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.(Καταργήθηκε με την υπ’αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/5/24967/2015, ΦΕΚ-1594/Β/30-07-2015.)


ΔΙΕΚ/ΤΜΒ/Φ.5/4692/2003

Ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων διεξαγωγής του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημ. Διοίκησης (ΕΣΔΔ).(Καταργήθηκε με την ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/5/24967/2015, ΦΕΚ-1594/Β/30.7.2015)


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/60/οικ.4662/2020

Τροποποίηση της απόφασης με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ ΕΚΔΔΑ/Φ.8/57/οικ.38710/8.11.2019 (ΦΕΚ 4269/ Β΄/22.11.2019) του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Τροποποίηση της απόφασης με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/54/οικ.16591/22.4.2019 (ΦΕΚ 1594/Β΄/10.5.2019) της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της ΚΖ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)».


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/50/14336/2019

Τροποποίηση της ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/5/24967/28-7-2015 (ΦΕΚ 1594/Β’/30-7-2015) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων διεξαγωγής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)». 


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/57/οικ.38710/2019

Τροποποίηση της απόφασης με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/54/οικ.16591/22-4-2019 (ΦΕΚ Β΄1594/10-5-2019) της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της ΚΖ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)».