Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/30/οικ.20703/2021

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/25/οικ.13724/2021, 4795/2021
ΦΕΚ: 5075/Β/03.11.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία   ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/25/οικ.13724/5.7.2021  κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Καθορισμός περιεχομένου, προϋποθέσεων και διαδικασίας συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα, του τρόπου, της διάρκειας και της διαδικασίας παρακολούθησης, και του τύπου του πιστοποιητικού Ελεγκτικής Επάρκειας» (Β΄ 2973).


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/45/οικ.5212/2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/26/οικ.13726/5.7.2021 κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Καθορισμός του περιεχομένου, των προϋποθέσεων και διαδικασίας συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλων Ακεραιότητας, του τρόπου, της διάρκειας, της διαδικασίας παρακολούθησης και του τύπου του πιστοποιητικού» (Β’ 2973). 


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/25/οικ.13724/2021

Καθορισμός περιεχομένου, προϋποθέσεων και διαδικασίας συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα, του τρόπου, της διάρκειας και της διαδικασίας παρακολούθησης, και του τύπου του πιστοποιητικού Ελεγκτικής Επάρκειας.


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/12/3607/2018

Καθορισμός των ειδικότερων προϋποθέσεων συμμετοχής, των κριτηρίων, του οργάνου και της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων στα προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης.

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΗΣ ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/47/οικ.6967/2023-ΦΕΚ:2610/Β/21.04.2023 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 01.09.2023).


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/5/24967/2015

Ρύθμιση διαδικαστικών Θεμάτων διεξαγωγής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/57/οικ.13483/2021- ΦΕΚ: 2899/B/5.7.2021:Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/5/24967/28-5-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων διεξαγωγής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)» (Β’ 1594), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/50/14336/2-4-2019 (Β’ 1620) απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/34/3041/2022

Υποχρέωση λήψης του πιστοποιητικού ελεγκτικής επάρκειας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από τους Προϊσταμένους και τους υπαλλήλους των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου του δημόσιου τομέα, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4795/2021 (Α΄62) ΑΔΑ:Ψ1Ν846ΜΤΛ6-ΒΑΛ


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/32/οικ.23388/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/οικ.9403/24-04-2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός Συστήματος Πιστοποίησης Επιμόρφωσης» (Β’ 1657).


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/91/οικ.2829/2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/65/οικ.3926/11-3-2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αριθμού εισακτέων στον 29ο εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και κατανομή αυτών στα τμήματα εξειδίκευσης» (Β’ 1141), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/75/οικ.5707/8-4-2022 (Β’ 1722) κοινή υπουργική απόφαση. 


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/41/οικ.1872/2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/ οικ.9403/24-04-2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός Συστήματος Πιστοποίησης Επιμόρφωσης» (Β’ 1657).


21021 Φ.109.14/2021

Κανονισμός στολών προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 32683 οικ.Φ.109.14/2022-ΦΕΚ:2848/Β/07.06.2022


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1158/οικ.1863/2023

Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2023, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ). ΑΔΑ:ΡΟΚΛ46ΜΤΛ6-ΚΝΠ

ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1196/οικ.5269/2023:Α΄ κύκλος κινητικότητας έτους 2023 – Επανυποβολή πρωτογενώς των αιτημάτων – Επανακαθορισμός προθεσμιών. ΑΔΑ:6Χ9Θ46ΜΤΛ6-ΦΨ8
ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1168/οικ.2621/2023:Παράταση προθεσμιών Α΄ κύκλου κινητικότητας έτους 2023, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ). ΑΔΑ:ΨΨΔ746ΜΤΛ6-ΩΡ6