ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/οικ.9403/2020

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3613/2007 , ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ. 19975/2010
ΦΕΚ: 1657/Β/04.05.2020

Καθορισμός Συστήματος Πιστοποίησης Επιμόρφωσης. 

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/32/οικ.23388/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/οικ.9403/24-04-2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός Συστήματος Πιστοποίησης Επιμόρφωσης» (Β’ 1657).


ΔΙΕΚ/30214/2008

Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.

Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜΒ/Φ.2/58/ΟΙΚ.19975/2010, ΦΕΚ-1592 Β/30-9-2010

 


ΕΚΔΔ/5580/2009

Εφαρμογή Συστήματος Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης

ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/22082/2013

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΘΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ.19975/ 2010 (Β΄ 1592) απόφασης «Σύστημα πιστοποίησης της Επιμόρφωσης».


ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ. 19975/2010

Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.

ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/οικ.9403/2020- ΦΕΚ: 1657/Β/4.5.2020 άρθρο 5: Η αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ. 19975/16-9-2010(ΦΕΚ 1592/Β΄/30-9-2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας

ΔΙΠΑΑΔ/Φ./25/οικ. 25439/2014- ΦΕΚ: 2871/Β/2014: Τροποποιούμε την αριθμ.ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ.19975/ 16.9.2010 (Β΄ 1592) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα «Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης», όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ. Β/Φ.2/ 22082/8.8.2013 (Β΄ 1953) απόφαση της Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ορίζουμε ως Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Πιστοποίησης (ΚΕΠ), τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)


40625 ΕΞ 2021

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων πιστοποίησης των φορέων επιμόρφωσης, καθώς και επιμόρφωσης των διαχειριστών αφερεγγυότητας.


42053/2017

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων πιστοποίησης των φορέων επιμόρφωσης καθώς και γενικών όρων και προϋποθέσεων επιμόρφωσης των διαχειριστών αφερεγγυότητας.


10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)/2013

Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων έργου. 


Κ.Υ.Α 7667/520/2013

Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέrγεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 128516/392/Φ.350/2017,ΦΕΚ-4260/Β/6.12.2017

 


ΔΙΠΑΑΔ/Φ/25/οικ. 25439/2014

Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ. 19975/ 16.9.2010 (Β΄ 1592) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης».