ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/57/οικ.13483/2021

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3966/2011
ΦΕΚ: 2899/Β/07.07.2021

Ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων διεξαγωγής του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/50/14336/2019

Τροποποίηση της ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/5/24967/28-7-2015 (ΦΕΚ 1594/Β’/30-7-2015) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων διεξαγωγής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)». 


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/5/24967/2015

Ρύθμιση διαδικαστικών Θεμάτων διεξαγωγής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/57/οικ.13483/2021- ΦΕΚ: 2899/B/5.7.2021:Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/5/24967/28-5-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων διεξαγωγής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)» (Β’ 1594), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/50/14336/2-4-2019 (Β’ 1620) απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.


ΔΙΕΚ/ΤΜΒ/Φ.5/4692/2003

Ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων διεξαγωγής του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημ. Διοίκησης (ΕΣΔΔ).(Καταργήθηκε με την ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/5/24967/2015, ΦΕΚ-1594/Β/30.7.2015)


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/2/οικ21909/2015

Καθορισμός τμημάτων εξειδίκευσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/16/οικ.16336/2016

Καθορισμός Τμημάτων Εξειδίκευσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).


ΝΣΚ/127/2019

Απαγόρευση προσλήψεων, διορισμών κλπ, κατά τα άρθρα 28 παρ. 1 και 2 του ν.2190/1994 και 17 του ν. 3870/2010. Εάν αυτή ισχύει για την προκήρυξη και τη διενέργεια εξετάσεων εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.). (...) Η έκδοση, δημοσίευση καθώς και η διεξαγωγή εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. δεν εμπίπτουν στο απαγορευτικό πεδίο των διατάξεων των άρθρων 28 του ν.2190/1994 και 17 του ν.3870/2010, αδιαφόρως εάν στις Υπηρεσίες διάθεσης των αποφοίτων του διαγωνισμού περιλαμβάνονται και Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού (ομόφ.).


4110/20.4.2016/2016

Έγκριση του νέου Κανονισμού Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/54/οικ.16591/2019

Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της ΚΖ' εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).


43476/2017

Ανάγκες υπηρεσιών για στελέχωση με αποφοίτους της ΚΣΤ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)


ΥΠ.ΕΣ/826/2021

Ανάγκες υπηρεσιών για στελέχωση με αποφοίτους της ΚΗ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)