ΔΙΠΑΑΔ/Φ/25/οικ. 25439/2014

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4250/2014
ΦΕΚ: 2871/Β/24.10.2014
Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ. 19975/ 16.9.2010 (Β΄ 1592) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης».
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ. 19975/2010

Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.

ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/οικ.9403/2020- ΦΕΚ: 1657/Β/4.5.2020 άρθρο 5: Η αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ. 19975/16-9-2010(ΦΕΚ 1592/Β΄/30-9-2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας

ΔΙΠΑΑΔ/Φ./25/οικ. 25439/2014- ΦΕΚ: 2871/Β/2014: Τροποποιούμε την αριθμ.ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ.19975/ 16.9.2010 (Β΄ 1592) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα «Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης», όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ. Β/Φ.2/ 22082/8.8.2013 (Β΄ 1953) απόφαση της Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ορίζουμε ως Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Πιστοποίησης (ΚΕΠ), τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)


ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/22082/2013

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΘΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ.19975/ 2010 (Β΄ 1592) απόφασης «Σύστημα πιστοποίησης της Επιμόρφωσης».


ΔΙΕΚ/30214/2008

Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.

Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜΒ/Φ.2/58/ΟΙΚ.19975/2010, ΦΕΚ-1592 Β/30-9-2010

 


ΥΑΠ/Φ.60/3431/2013

Τροποποίηση Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) ο οποίος κυρώθηκε με την υπ’ αριθ. ΥΑΠ/Φ.60/38/232 κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κύρωση του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)» (ΦΕΚ 799/Β΄/9.6.2010).


Π.Δ.11/2010

Σύσταση Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.


4813/Σ.1071/2020

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Φ.127080/57460/ 21.12.2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.


60908/Σ 15007/2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.127080/57460/21-12-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.


ΕΑΠ2003683/2016

Τροποποίηση της αριθ. 2/37345/0004/4.6.2010 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (Β' 784).


ΤΑΔΚ/775/2017

Μερική ανάκληση της υπ' αριθμ. Φ. 127080/57460/21-12-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.


ΤΑΔΚ/862/2017

Μερική ανάκληση της υπ' αριθμ. Φ. 127080/ 57460/21-12-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.