ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/761/οικ.42330/2019

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

Μαζική ενημέρωση στοιχείων υπαλλήλων στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου – Ορθή επιλογή εργασιακής σχέσης για το έκτακτο προσωπικό που δεν επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό - Διαγραφή προσωπικού μετά τη λήξη της σύμβαση ΑΔΑ:9Κ8446ΜΤΛ6-ΡΡ5

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/253/οικ.2819/2017

«Ενημέρωση στοιχείων απογεγραμμένων Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου».(ΑΔΑ:6ΖΙΜ465ΧΘΨ-62Λ)(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


ΥΠ.ΕΣ/37807/2018

Γνωστοποίηση επικαιροποιημένου «ΟΔΗΓΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» (έκδ. 7-2018) για την ορθή συμπλήρωση των πεδίων Εργασιακή Σχέση (Ε.Σ.) και Κατηγορία Προσωπικού (Κ.Π.) στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/277/οικ.22076/2017

«Διαγραφή έκτακτου προσωπικού λόγω λήξης σύμβασης από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου»(ΑΔΑ:ΨΩΗΟ465ΧΘΨ-Ψ4Ο)


ΥΠ.ΕΣ/15913/2022

Ελεγχος και συμπλήρωση της ημερομηνίας λήξης σύμβασης εργασίας στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου – Διαγραφή προσωπικού με ληγμένη σύμβαση


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/167/οικ.34787/2015

Υποχρέωση Απογραφής Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ. που δεν έχουν απογραφεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου - Αποστολή καταλόγου επιχορηγούμενων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό Ν.Π.Ι.Δ.(ΑΔΑ:78ΡΧ465ΦΘΕ-Σ60 )


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/ 896 / οικ.8743/2022

«Αυτόματη διαγραφή μη τακτικού προσωπικού από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου μετά την πάροδο 20 ημερών από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης / θητείας» ΑΔΑ:ΨΚ5246ΜΤΛ6-ΡΨΒ


2/69475/0022/2013

Καθορισμός αποζημίωσης αξιολογητών, του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών (ΕΜΑ) του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων των πράξεων: 1. Δράσεις Κατάρτισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε θέματα Τουρισμού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και 2. Δράσεις Κατάρτισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε θέματα Τουρισμού στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου.

οικ.2/17262/ΔΕΠ/2018

Άμεση ενημέρωση των πεδίων «Κλάδος» και «Ειδικότητα» στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου – σύνδεση με καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.(ΑΔΑ:Ω8Ζ0Η-7ΕΓ)


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/287/οικ.30338/2017

«Καταχώριση και ενημέρωση στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου των προσλαμβανόμενων για την αντιμετώπιση των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών και των προσλαμβανόμενων για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών».(ΑΔΑ:ΩΜ33465ΧΘΨ-ΟΔ6)


23994 ΕΞ 2022

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ και του ΕΚΔΔΑ» του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.