ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/429/οικ.20353/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 85/2022

Δημοσίευση του π.δ. 85/2022 (Α’ 232) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)»  ΑΔΑ:Ψ5ΧΗ46ΜΤΛ6-ΒΨΘ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Σχετικά Έγγραφα

Π.Δ.85/2022

Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο).


Π.Δ.85/2022/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο).ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ


Π.Δ. 50/2001

Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα

Π.Δ.85/2022- ΦΕΚ: 232/A/17.12.2022 άρθρο 16 παρ.1:1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, καταργούνται: α) το π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» (Α’ 39), όπως ισχύει


Δ.ΟΡΓ.Α 1014324 ΕΞ 2023

Πράξη αντιστοίχισης των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232) νέους κλάδους και ειδικότητες.


ΔΙΔΑΔ/Φ.31.71 /3134/5007/2022

Γνωμοδοτήσεις αριθ. 276/2015 και 34/2016 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων κατόχων τίτλων σπουδών που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή κατόπιν έκδοσης πράξης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., είτε κατόπιν έκδοσης απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ΑΔΑ: Ρ9ΠΦ46ΜΤΛ6-ΧΩ3 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ  ΟΙ ΝΣΚ 276/2015 ΚΑΙ 34/2016 


ΑΣΕΠ/11/2023

Αντιστοίχιση των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων της υπ’ αρ. 84/19.5.2022 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Προέδρου του ΑΣΕΠ «Καθορισμός της Οργάνωσης της Γραμματείας του ΑΣΕΠ» (Β’ 2578), με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232) νέους κλάδους και ειδικότητες. 


11096/2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση των ΚΥΔ, στα πλαίσια του ΟΣΔΕ, για τα έτη 2022-2027. ΑΔΑ: Ε9ΡΕ46ΨΧΞΧ-ΨΒΑ

12294/2022Διευκρινίσεις επί της υπ΄αρ. 11096/18.02.2022 «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση των ΚΥΔ, στα πλαίσια του ΟΣΔΕ, για τα έτη 2022 2027»ΑΔΑ:6ΡΨΦ46ΨΧΞΧ-6Τ3 ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ


12294/2022

Διευκρινίσεις επί της υπ΄αρ. 11096/18.02.2022 «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση των ΚΥΔ, στα πλαίσια του ΟΣΔΕ, για τα έτη 2022 2027»ΑΔΑ:6ΡΨΦ46ΨΧΞΧ-6Τ3 ​ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


Π.Δ. 22/1990

Μερική επέκταση διατάξεων, που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Π.Δ.85/2022- ΦΕΚ: 232/A/17.12.2022 άρθρο 16 παρ.1:1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, καταργούνται: γ) το π.δ. 22/1990 «Μερική επέκταση διατάξεων που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 7)


ΝΣΚ/78/2019

Δυνατότητα χορήγησης άδειας χωρίς αποδοχές σε Λέκτορα ΑΕΙ με θητεία – Προσμέτρηση του χρόνου της άδειας χωρίς αποδοχές στο ανώτατο όριο παραμονής (επταετία) του Λέκτορα με θητεία.Άδεια χωρίς αποδοχές επιτρέπεται να χορηγηθεί σε Λέκτορα ΑΕΙ με θητεία, υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζονται στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 27 του ν. 4009/2011. Ο χρόνος της άδειας χωρίς αποδοχές δεν συνυπολογίζεται στο χρονικό διάστημα των επτά ετών από τη δημοσίευση της πρυτανικής πράξης διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την ανάληψη των καθηκόντων του, κατά το οποίο μπορεί να ζητήσει τη μονιμοποίησή του στη βαθμίδα του Λέκτορα ή την εξέλιξή του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.