ΔΒ3Α/Φ115/ 17/oικ.23921/2023

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/2018 , ΕΑΛΕ/Γ.Π.2918/2019

«XOΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023.»ΑΔΑ: ΨΨ16ΟΞ7Μ-Κ6Ξ

Σχετικά Έγγραφα

ΔB3A/Φ115/4/οικ.23336/2021

XOΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΑΔΑ: 60ΟΠΟΞ7Μ-Χ3Θ


οικ.35813/2016

« XOΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016»(ΑΔΑ:76ΖΦΟΞ7Μ-Α29)


οικ.38533/2017

« XOΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017».(ΑΔΑ:ΩΥ9ΜΟΞ7Μ-ΒΑ4)


οικ.38533/2017

« XOΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017».(ΑΔΑ:ΩΥ9ΜΟΞ7Μ-ΒΑ4)


ΔΒ3Α/Φ115/10/oικ.35477/2018

« XOΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018».(ΑΔΑ:ΩΤΛ3ΟΞ7Μ-ΕΛΚ)


33154/2014

XOΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 (ΑΔΑ:6ΚΚ2ΟΞ7Μ-Τ24) 

ΔΒ3Α/Φ115/8/οικ.25696/2020

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2020 ΑΔΑ: ΩΤΔ0ΟΞ7Μ-31Τ


ΔΒ3Α/Φ115/13/οικ.14577/2023

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΥΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩς 31η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ:6Β6ΤΟΞ7Μ-45Ν 


ΔB3A/O115/10/OIK.29074/2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΑΔΑ:Ω3ΨΓΟΞ7Μ-Ε62


2/188030/ΔΠΓΚ/2022

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΑΔΑ:6ΤΛΤΗ-1Ρ9