Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4174/2013 , 4646/2019

Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4174/2013, Μέρος Α’, (Α΄ 170), ενημερωμένης έως τον ν. 4646/2019 (Α’ 212/12.12.2019)» και β) Κοινοποίηση παραρτήματος με συναφείς αποφάσεις και εγκυκλίους – ενημ. έως 31.12.2019. ΑΔΑ: Ω0Φ146ΜΠ3Ζ-9ΗΨ

Σχετικά Έγγραφα

ΠΟΛ.1231/2018

«Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4174/2013, Μέρος Α’, (Α΄ 170)» - επικαιροποιημένου έως τον ν. 4583/2018 (Α’ 212/18.12.2018) ΑΔΑ: 6ΛΡΥ46ΜΠ3Ζ-ΝΝΑ 


ΔΝΥ Α 1148913 ΕΞ 2013

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 74 του ν.4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 170/26.7.2013)


ΠΟΛ 1125/2014

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170), για την ηλεκτρονική κοινοποίηση πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης. 

ΠΟΛ.1019/2018

Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του ν.4512/2018 (Α΄5), με τις οποίες προστέθηκε παράγραφος 50 στο άρθρο 72 του ν. 4174/2013 (Α΄170).(ΑΔΑ:ΩΛ3346ΜΠ3Ζ-ΔΙΝ)


58069Σ.15195/2020

«Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 64 του Ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α ' 201) περί αλληλέγγυας ευθύνης για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.» ΑΔΑ: 6ΦΨΖ465ΧΠΙ-ΑΞ8


ΠΟΛ 1210/2013

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 55 και 66 του ν. 4174/26.7.2013 (ΦΕΚ 170/Α), «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» σχετικά με την επιβολή προστίμων για τη μη έκδοση, την έκδοση ανακριβών, πλαστών, εικονικών και τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων.

ΠΟΛ 1275/2013

Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύει.


ΠΟΛ 1274/2013

Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει.


Ε. 2032/2020

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 81 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201) για την απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. ακινήτων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της δημόσιας υγείας. ΑΔΑ: 67Η246ΜΠ3Ζ-67Ι


ΠΟΛ 1277/2013

Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).