Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

Παροχή οδηγιών για τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α. των συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της αποχώρησής του από την Ε.Ε. και ενόψει της λήξης της μεταβατικής περιόδου την 31.12.2020. ΑΔΑ: 9ΞΨΡ46ΜΠ3Ζ-ΖΝΔ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Α.1146/2021

Καθορισμός των διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 112Α του ν. 2960/2001 για τη διακίνηση μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, τα οποία προορίζονται για εξαγωγή.

Ε.2011/2021Παροχή οδηγιών για τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α. των συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της αποχώρησής του από την Ε.Ε. και ενόψει της λήξης της μεταβατικής περιόδου την 31.12.2020. ΑΔΑ: 9ΞΨΡ46ΜΠ3Ζ-ΖΝΔ


Ε.2054/2019

Παρέχονται οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α των συναλλαγών με το Η.Β σε περίπτωση αποχώρησης από την Ε.Ε χωρίς συμφωνία.(ΑΔΑ: Ω5ΥΠ46ΜΠ3Ζ-ΒΞΤ)


Δ30/Α3/145100/2020

Ρυθμίσεις αναφορικά με τις εκδοθείσες από το Ηνωμένο Βασίλειο άδειες οδήγησης και Π.Ε.Ι. ενόψει της 31ης Δεκεμβρίου 2020, καταληκτικής ημερομηνίας της μεταβατικής περιόδου αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΔΑ:Ω3ΟΧ465ΧΘΞ-Η11​


1006680/2021

Κοινοποίηση εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2254/2020 της Επιτροπής της 29ας Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη σύνταξη βεβαιώσεων καταγωγής βάσει δηλώσεων προμηθευτή για προτιμησιακές εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου ΑΔΑ:Ω3ΔΩ46ΜΠ3Ζ-4Ι6


ΔΕΑΦ Β 1087176/2015

Φορολογική μεταχείριση των μισθωμάτων που καταβάλλονται σε εταιρείες του ν.1665/1986 στα πλαίσια σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου που συνήφθη πριν την 1.1.2014, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου μέχρι και την 31.12.2018.(ΑΔΑ:ΓΔΑΦ Β 1087176 ΔΞ 2015)


ΔΕΥΚΥ Δ 5011604/2015

Παροχή πληροφοριών σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ αρχαιολογικών αντικειμένων.(ΑΔΑ:7ΔΕ6Η-ΦΤΤ )


Ε.2099/2019

Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ χρεώσεων σε λογαριασμούς κατανάλωσης  φυσικού αερίου ΑΔΑ: 6ΥΠΨ46ΜΠ3Ζ-ΕΘΚ


ΔΕΑΦ 1160724 ΕΞ 2016

Φορολογική μεταχείριση ληφθέντος ασφαλίσματος συνεπεία λήξης ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου.(ΑΔΑ:ΩΨΟΒΗ-7Κ1)


Δ17Ε 5005697 ΕΞ 2013

ΘΕΜΑ : Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ της εισαγωγής στερεών καυσίμων και άλλων ενεργειακών προϊόντων κατ’ εφαρμογή της αριθ. Δ/1163/678/Ε0017/30-08-2001 Α.Υ.Ο.


ΠΟΛ. 1087/2013

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν.4141/13(ΦΕΚ 81 Α) - Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ αγαθών τα οποία αποτελούν αντικείμενο εκχώρησης εισαγωγικού δικαιώματος