Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4172/2013 , ΠΟΛ.1050/2014 , 4174/2013

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4172/2013 ΑΔΑ:ΨΦΛ246ΜΠ3Ζ-ΒΨΓ

Σχετικά Έγγραφα

ΠΟΛ 1076/2014

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου   66 του  ν.4172/2013.

ΠΟΛ.1039/2015

Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του  ν.4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων και παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών. (ΑΔΑ:ΨΩΔ0Η-311)

Ε.2088/2019  Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1039/2015 εγκυκλίου αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013.(ΑΔΑ: 9ΦΘΤ46ΜΠ3Ζ-ΝΩΡ)


ΠΟΛ.1201/2017

Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013 και του Ν.4174/2013.


ΠΟΛ.1037/2015

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 και της παρ. 9 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, αναφορικά με την υποκεφαλαιοδότηση. (ΑΔΑ:7ΤΜΤΗ-6ΒΨ)


ΠΟΛ. 1058/2015

Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013 και του Ν.4174/2013.(Καταργήθηκε με την ΠΟΛ 1201/2017, ΦΕΚ 4441/Β/12.12.2017)


Ε.2028/2019

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 κατά τη σύσταση ή μεταβίβαση του δικαιώματος επικαρπίας μετοχών, έναντι τιμήματος.(ΑΔΑ:661Τ46ΜΠ3Ζ-1ΘΟ) 


ΠΟΛ 1059/2015

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 57 και 58 του ν. 4172/2013. (ΑΔΑ 7Ρ0ΓΗ-Σ65)


ΠΟΛ 1060/2015

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 68 και 71 του ν.4172/2013. (ΑΔΑ 7Ξ74Η-ΣΣΥ)


ΔΕΑΦ Β 1049915 ΕΞ 2018

Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 27 του ν.4172/2013.(ΑΔΑ:ΨΗ9Ψ46ΜΠ3Ζ-ΟΨΚ)


ΠΟΛ 1067/2015

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013.ΑΔΑ: 65ΨΘΗ-1ΗΨ