Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4820/2021

«Κοινοποίηση της υπ’ αρ. 109/2022 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ (Β΄Τμ.), περί της τυχόν εφαρμογής διατάξεων των άρθρων 152 §1, 152 §2, 150, & 163 §3 του ν. 4820/2021 (ΦΕΚ Α΄130), στα μη ανήκοντα στο Ελεγκτικό Συνέδριο καταλογίζοντα όργανα, και ειδικότερα σε αυτά της ΑΑΔΕ». ΑΔΑ:65ΡΛ46ΜΠ3Ζ-ΧΕΨ

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/109/2022

Ερωτάται: α) Αν η προβλεπόμενη στο άρθρο 152 παρ.1 του ν.4820/2021 δεκαετής παραγραφή, ενόψει της διατύπωσης της διάταξης αυτής που αναφέρεται στην παραγραφή της δυνατότητας έκδοσης καταλογιστικής πράξης από κάθε αρμόδιο όργανο, καταλαμβάνει και τα καταλογίζοντα όργανα της διοίκησης. Σε θετική περίπτωση: 1) Λαμβανομένων υπόψη και των πρακτικών της 2.12.2021 της Ολομέλειας της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με τα οποία κρίθηκε ότι η ως άνω παραγραφή καταλαμβάνει και τα καταλογίζοντα όργανα της διοίκησης, αν η έναρξη ισχύος της εν λόγω διάταξης ανατρέχει στην ημερομηνία κυκλοφορίας (24.7.2021) του ΦΕΚ Α΄ 130/23.7.2021, στο οποίο δημοσιεύθηκε ο ν.4820/2021. 2) Αν η διάταξη του άρθρου 152 παρ. 2 του ν.4820/2021, η οποία αναφέρεται περιοριστικά (υπό τις ειδικότερα οριζόμενες προϋποθέσεις) στη χρήση του μέσου της κοινοποίησης φύλλου μεταβολών – ελλείψεων (πρόβλεψη διαδικασιών καταλογισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου, άρθρο 124 παρ. 2 και άρθρο 125 παρ. 1 του ν.4820/2021, προϊσχύουσες διατάξεις άρθρο 38 παρ. 3 του ν. 4129/2013 και άρθρο 22 παρ. 4 του ΠΔ 774/1980), ως μέσου αναστολής παραγραφής, δύναται να τύχει αναλόγου εφαρμογής στους καταλογισμούς της Οικονομικής Διοίκησης. 3) Αν η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 163 ν. 4820/2021 περί μη συμπλήρωσης της δεκαετούς παραγραφής πριν τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος του ν. 4820/2021, των υποθέσεων που εκκρεμούν προς έλεγχο στα Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφαρμόζεται αναλογικά και στις υποθέσεις που εκκρεμούν προς έλεγχο ενώπιον των οργάνων της οικονομικής διοίκησης, ώστε να παρέχεται και σ’ αυτά ο χρόνος της πενταετίας προς ολοκλήρωση των ελέγχων και των τυχόν συνακόλουθων καταλογισμών, που απορρέουν από αυτούς. β) Αν η οικονομική διοίκηση, κατά τη διαδικασία του καταλογισμού, δύναται να εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 150 του ν. 4820/2021 (περί μείωσης καταλογιζόμενου ποσού).(....)α) Η προβλεπόμενη στο άρθρο 152 παρ.1 του ν.4820/2021 δεκαετής παραγραφή καταλαμβάνει και τα καταλογίζοντα όργανα της διοίκησης (κατά πλειοψηφία). 1) Η ισχύς του άρθρου 152 του ν.4820/2021 αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 23.7.2021 (ομόφωνα). 2) Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 152 του ν.4820/2021 δεν δύναται να τύχει αναλόγου εφαρμογής στους καταλογισμούς της οικονομικής διοίκησης (ομόφωνα). 3) Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 163 του ν. 4820/2021 εφαρμόζεται και στις υποθέσεις που εκκρεμούν προς έλεγχο ενώπιον των οργάνων της οικονομικής διοίκησης (κατά πλειοψηφία). β) Η οικονομική διοίκηση, κατά τη διαδικασία του καταλογισμού, δεν δύναται να εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 150 του ν. 4820/2021 (ομόφωνα).Κατάσταση : Αποδεκτή


ΦΓ8/14823/2023

Καθορισμός συντελεστών βαρύτητας και ποσοστώσεων για τη μείωση του καταλογιζόμενου ποσού κατά τις διατάξεις του άρθρου 150 του ν. 4820/2021 "Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις" (Α’ 130).


80647 ΕΞ 2022

Τροποποίηση της απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής αξιολογητή από το μητρώο αξιολογητών της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησης τους από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130)» (Β’ 2153) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.


Ν.4129/2013

Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Καταργείται με το άρθρο 166 του Ν 4820/2021 ΦΕΚ: 130/Α/23.07.2021


65771 ΕΞ 2022

Σύσταση και συγκρότηση Επενδυτικού Συμβουλίου της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’  130) και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας αυτού.

29698 ΕΞ 2023-ΦΕΚ:1086/Β/28.02.2023:Τροποποίηση της υπό στοιχεία 65771 ΕΞ 2022/16.5.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση και συγκρότηση Επενδυτικού Συμβουλίου της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας αυτού» (Β’ 2419).

ΦΓ8/12682/2023

Ειδικός τύπος απόδειξης των κοινοποιήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 178 παρ. 1 του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130) και λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ίδιας διάταξης.


59763 ΕΞ 2023

Καθορισμός διαδικασίας διάθεσης των αναγκαίων κεφαλαίων στους φορείς της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) και έγκριση του Καθεστώτος Ενίσχυσης «Συνιστώσα κράτους μέλους του προγράμματος InvestEU στην Ελλάδα μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων».


ΦΓ8/71316/2022

Χειρισμός από το Ελεγκτικό Συνέδριο των καταγγελιών, αναφορών και αιτημάτων ελέγχου που υποβάλλονται στις υπηρεσίες του. 


1341/2019

Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1184/22.11.2017 (Β’ 4225) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC Reporting) σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4170/2013 (Α’ 163) και ν. 4490/2017 (Α’ 150)»


A.2164/2019

Παροχή Οδηγιών μετά την Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης 107/2019 του ΝΣΚ και της σχετικής Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης» ΑΔΑ: 9Ο1Α46ΜΠ3Ζ-4ΦΡ