Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4646/2019

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 81 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201) για την απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. ακινήτων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της δημόσιας υγείας. ΑΔΑ: 67Η246ΜΠ3Ζ-67Ι

Σχετικά Έγγραφα

58069Σ.15195/2020

«Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 64 του Ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α ' 201) περί αλληλέγγυας ευθύνης για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.» ΑΔΑ: 6ΦΨΖ465ΧΠΙ-ΑΞ8


ΠΟΛ.1223/2018

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν.4579/2018 (Φ.Ε.Κ. 201 Α΄) για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).(ΑΔΑ:ΩΑΚΖ46ΜΠ3Ζ-ΡΤΙ)


Α.1010/2020

Καθορισμός χρόνου έναρξης εφαρμογής για την υπαγωγή στη πάγια ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 43 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α΄) καθώς και ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4646/2019


Ε.2025/2020

Κοινοποίηση των διατάξεων της πάγιας ρύθμισης της υποπαραγράφου Α της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/2013) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α΄201/2019) και της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α. 1010/2020 (ΦΕΚ Β΄ 187) καθώς και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή τους ΑΔΑ: 6Α8Ε46ΜΠ3Ζ-ΨΙΗ


247/78581/2020

Τροποποίηση της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν.δ. 420/1970 (Α΄27), «Αλιευτικός Κώδικας», σχετικά με το ετήσιο μίσθωμα για την εκμίσθωση δημόσιων ιχθυοτρόφων υδάτων, με τον νόμο 4646/2019 (Α΄201) «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο». ΑΔΑ: 9ΩΛΙ4653ΠΓ-ΒΧΒ


Ε.2026/2020

Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων που αποκτούν από 1.1.2020 και μετά οι αμειβόμενοι αθλητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία εξαιτίας υπογραφής συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση συμβολαίου συνεργασίας, βάσει των νέων διατάξεων του άρθρου 76 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α΄).ΑΔΑ:6ΚΓΕ46ΜΠ3Ζ-ΑΧ4


E.2001/2019

Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4174/2013, Μέρος Α’, (Α΄ 170), ενημερωμένης έως τον ν. 4646/2019 (Α’ 212/12.12.2019)» και β) Κοινοποίηση παραρτήματος με συναφείς αποφάσεις και εγκυκλίους – ενημ. έως 31.12.2019. ΑΔΑ: Ω0Φ146ΜΠ3Ζ-9ΗΨ


ΝΣΚ/288/2017

Ταμείο Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ) - Απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. (Κατάσταση : Αποδεκτή) Το Ταμείο Εθνικού Στόλου απαλλάσσεται από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 περ. β΄ του ν. 4223/2013, για τα δικαιώματα επί των ακινήτων ιδιοκτησίας του, που ιδιοχρησιμοποιούνται ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο, θεωρουμένου του Ταμείου ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, που εντάσσεται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (πλειοψ.).


Ε.2150/2019

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.4621/2019 (Α΄ 128) για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).(ΑΔΑ: ΩΡΩΜ46ΜΠ3Ζ-19Α)


ΠΟΛ.1193/2018

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 37 και 38 του ν.4569/2018 (Φ.Ε.Κ. 179 Α΄) για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).(ΑΔΑ:614Σ46ΜΠ3Ζ-Η24)