Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4172/2013

Φορολογική μεταχείριση αναδρομικών εισοδημάτων που καταβάλλονται στους κληρονόμους των δικαιούχων.ΑΔΑ:ΨΧΓΦ46ΜΠ3Ζ-ΗΡΞ

Σχετικά Έγγραφα

ΠΟΛ.1029/2017

Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση δικαιωμάτων (franchising).(ΑΔΑ:ΩΩ7ΑΗ-ΛΩ8)


ΔΕΑΦ Β 1017519 ΕΞ 2018

«Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση δικαιωμάτων (franchising).»(ΑΔΑ:ΩΜΒ246ΜΠ3Ζ-ΤΛΑ )

Ε.2060/2019

Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που καταβάλλονται σε εμπειρογνώμονες που απασχολούνται στα ευρωπαϊκά προγράμματα διδυμοποίησης.(ΑΔΑ:ΨΗΛΨ46ΜΠ3Ζ-ΨΙΡ)


ΔΕΑΦ 1021217 ΕΞ 2018

Φορολογική μεταχείριση των αποζημιώσεων για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται κατά την παροχή μισθωτής εργασίας στην αλλοδαπή.(ΑΔΑ:Ψ3ΘΒ46ΜΠ3Ζ-Ξ9Α)


ΠΟΛ.1178/2017

Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών του Ε.Σ.Υ. από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.(ΑΔΑ:Ω2ΗΚ46ΜΠ3Ζ-001)


ΔΕΑΦ Β΄1102518/2015

Φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων που αποκτούν οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.), μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4172/2013.(ΑΔΑ:7ΩΤ4Η-4ΗΗ )


Δ12 Α 1109216/2014

Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθ. 29 παρ. 3 του ν.4172/2013) (ΑΔΑ:7ΞΓΡΗ-3Λ2)


ΠΟΛ.1206/2018

Φορολογική μεταχείριση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και γάλακτος που αποτιμώνται σε χρήμα και καταβάλλονται σε εργαζόμενους των Ο.Τ.Α.  ΑΔΑ: 673Χ46ΜΠ3Ζ-ΛΥΕ 


ΠΟΛ 1120/2014

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες.


ΔΕΑΦ/Β/1087150/2015

Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται σε αλλοδαπες εταιρείες για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης ταινιών (ΑΔΑ:Ω18ΔΗ-23Μ )(ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ)