Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4954/2022

Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ της διαδικασίας ταυτοποίησης προσώπων, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές του Άρθρου 80 του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Ζ’ του ν. 4954/2022 (Α’ 136) ΑΔΑ:Ψ78Π46ΜΠ3Ζ-ΞΜΥ

Σχετικά Έγγραφα

4090/2022

Οδηγίες για τη διαδικασία ταυτοποίησης φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α΄136)» ΑΔΑ:64ΟΦ46ΜΤΛΠ-Ρ5Ν


4082/2022

Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 136).


4701/2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4082/26.7.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 136).» (Β’ 3982).


5003/2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4082/26.7.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 136)» (Β’ 3982), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


ΥΠ.ΕΣ/46731/2022

«Γνωστοποίηση διατάξεων των άρθρων 41, 78 και 74 του ν. 4954/2022 (Α΄136)»


Ο Δ.Ε.Ε. Ε 1065801 ΕΞ 2022

Kοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 45, 49, 50, 62 (παρ. 1), 80, 81, 82 και 91 του ν. 4954/2022 («Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις», Α' 136/9.7.2022)


ΣΤΕ 233/2010

Με το υπό επεξεργασία σχέδιο διατάγματος, Το οποίο προτείνεται κατ επίκληση των άρθρων 241 παρ. 7, 186, 204, 205 και 283 παρ. 3 του ν. 3852/2010, επιχειρείται η θέσπιση του οργανισμού οργάνωσης και λειτουργίας της Περιφέρειας....Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 245 παρ. 1 και 253 του ν. 3852/2010 που μνημονεύονται στην παρατήρηση 2, ερμηνευομένων σύμφωνα με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας στη δημόσια διοίκηση, είναι, καταρχήν, επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων από υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ μόνον, όμως, εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υπαλλήλους των κατηγοριών Π.Ε. ή Τ.Ε., οι οποίοι κατέχουν τον ίδιο τουλάχιστο βαθμό (πρβλ. Π.Ε. 149/2009, 80/2009, 48/2006 κ.α.). Εν όψει τούτων, οι περιπτώσεις 20, 30, 53 και 58 του άρθρου 42 του σχεδίου, με τις οποίες ορίζεται ότι σε ορισμένα τμήματα Γραμματειών Διευθύνσεων προΐστανται υπάλληλοι μόνον της κατηγορίας ΔΕ. πρέπει να συμπληρωθούν καταλλήλως, κατ αντιστοιχία προς άλλες περιπτώσεις του αυτού άρθρου όπως οι περιπτώσεις 12, 13, 14, 15, 17, 19, 55, 61 και 73 ήτοι με τις κατηγορίες Π.Ε. και Τ.Ε. και να ορισθεί ότι εν ελλείψει αυτών προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας Δ.Ε.Σε ορισμένες περιπτώσεις, με το σχέδιο ορίζονται κλάδοι των κατηγοριών Π.Ε. ή Τ.Ε. των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων τμημάτων, ενώ οι ίδιοι κλάδοι δεν προβλέπονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των οικείων Διευθύνσεων στις οποίες υπάγονται τα τμήματα αυτά (πρβλ. ως προς τον κλάδο ΠΕ δασολόγων τις ρυθμίσεις για τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και τα υπαγόμενα σ αυτήν Τμήματα στα άρθρα 41 και 42 του σχεδίου). Δοθέντος ότι από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο δεν προκύπτει ο λόγος της πιο πάνω διαφοροποίησης, πρέπει να εξετασθεί από τη Διοίκηση αν οι αποκλίσεις αυτού του είδους ανταποκρίνονται πράγματι στο σκοπό των επιδιωκομένων ρυθμίσεων ή αν, αντιθέτως, οφείλονται σε παραδρομή, οπότε πρέπει να συμπληρωθούν, κατά την ουσιαστική, κατ αρχήν, εκτίμηση της Διοίκησης. Εξάλλου, ο ίδιος έλεγχος του σχεδίου πρέπει να γίνει προς τον αυτό σκοπό και αντιστρόφως, σε όσες δηλαδή περιπτώσεις καθορίζονται ορισμένοι κλάδοι υπαλλήλων για τις θέσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων κατά το άρθρο 41 του σχεδίου, ενώ οι ίδιοι κλάδοι δεν περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 42 για τις θέσεις προϊσταμένων των υπαγομένων στις Διευθύνσεις τμημάτων (βλ. ως προς τον κλάδο ΠΕ βιολόγων, ο οποίος μνημονεύεται στο άρθρο 41 περ. 2 του σχεδίου που αφορά προϊσταμένους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, όχι όμως και στο άρθρο 42 περ. 5, 6, 8 το οποίο αφορά προϊσταμένους τμημάτων υπαγομένων στην ανωτέρω Διεύθυνση).(..)Τέλος, επισημαίνεται ότι, πριν από την αποστολή του σχεδίου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρέπει να γίνει προσεκτικός έλεγχος του κειμένου για τη διόρθωση γραμματικών λαθών, παραδρομών ως προς την αρίθμηση των παραγράφων ή αδόκιμων διατυπώσεων σε κανονιστικό κείμενο, που παρεισέφρησαν στο σχέδιο, όπως ως προς τη χρήση του τελικού «ν» των άρθρων στην αιτιατική πτώση, την ορθή και συνεχόμενη αρίθμηση των παραγράφων του άρθρου 15, τη διαγραφή του μορίου «θα» στο άρθρο 13 παρ. 1, την ορθή πτώση στην παρ. 4 του άρθρου 17 («... των Διευθύνσεων ...», αντί «των Διευθύνσεις») και την αρίθμηση των περιπτώσεων των άρθρων 31, 32, 33 με μικρά γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου, σύμφωνα με την παρατήρηση 23


ΕΣ/ΤΜ.1/41/2018

Ζητείται η ανάκληση της 140/2018 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο I Τμήμα(...)Το Κλιμάκιο, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω πραγματικά δεδομένα, έκρινε ότι η κατάταξη της ως άνω υπαλλήλου στο 4ο Μ.Κ. της κατηγορίας Δ.Ε., μετά τη μετάταξή της, ήταν μη νόμιμη, καθώς αυτή έπρεπε, κατ’ ορθή ερμηνεία των διατάξεων του ν. 4354/2015, να καταταγεί στο 3ο Μ.Κ. της κατηγορίας Δ.Ε., με βασικό μισθό 978,00 ευρώ, το οποίο είναι το πλησιέστερο ποσοτικά με το, μέχρι τη μετάταξή της λαμβανόμενο, 4ο Μ.Κ. της κατηγορίας Υ.Ε., στο οποίο αντιστοιχούσε βασικός μισθός ύψους 909,00 ευρώ.Με βάση τα γενόμενα δεκτά στη σκέψη 3, έτσι που έκρινε το Κλιμάκιο ορθά τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 3528/2007 και του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 ερμήνευσε και εφάρμοσε, τα δε περί του αντιθέτου υποστηριζόμενα με την ένδικη αίτηση είναι αβάσιμα και απορριπτέα. Περαιτέρω, ο προβαλλόμενος με την αίτηση ισχυρισμός του Ε.Φ.Κ.Α. ότι νομίμως η εν λόγω υπάλληλος κατατάχθηκε, από 30.11.2017, στο 4ο Μ.Κ. της ανώτερης κατηγορίας (Δ.Ε.), αφού κατείχε, από του διορισμού της, απολυτήριο λυκείου (από το έτος 1994), είναι αβάσιμος, διότι νομικά κρίσιμο γεγονός είναι η κατηγορία στην οποία εντάχθηκε κατά το χρόνο του διορισμού της (Υ.Ε.), σε συνδυασμό με τα καθήκοντα που ασκούσε, που ήταν εκείνα της υπαλλήλου κατηγορίας Υ.Ε.. Επομένως, το γεγονός ότι διέθετε απολυτήριο λυκείου ήδη από το έτος 1994 δεν δύναται να την εξομοιώσει με υπαλλήλους που εξαρχής εντάχθηκαν στην κατηγορία Δ.Ε., ασκώντας παράλληλα και τα αντίστοιχα καθήκοντα  Τέλος, η επικαλούμενη από τον αιτούντα Οργανισμό διάταξη του άρθρου 44 του ν. 4569/2018 (Α΄179), με την οποία προστέθηκε παράγραφος 13 στο  άρθρο 25 του ν. 4354/2015, που προβλέπει τη λήψη υπόψη, για τη μισθολογική κατάταξη σε Μ.Κ. των μετατασσόμενων υπαλλήλων από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης, του συνόλου της υπηρεσίας που είχε διανυθεί και λαμβανόταν υπόψη για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη αυτών στα Μ.Κ. της κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας, δεν καταλαμβάνει την κρινόμενη περίπτωση, ως εκ του χρόνου διενέργειας της επίμαχης κατάταξης (30.11.2017), καθόσον η διάταξη αυτή ισχύει από τη δημοσίευση του ν. 4569/2018 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (11.10.2018) και, ως εκ τούτου, δεν ασκεί επιρροή σε μισθολογικές κατατάξεις υπαλλήλων που έλαβαν χώρα σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος της και μάλιστα μετά από κρίση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω και μη προβαλλομένου άλλου λόγου, η ένδικη αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη


ΕΣ/ΤΜ.ΜΕΙΖ-ΕΠΤΑΜ.ΣΥΝΘ/603/2019

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:..ζητείται η αναθεώρηση της 215/2019 απόφασης του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου..Με αυτά τα δεδομένα, το Τμήμα κρίνει ότι νομίμως αποκλείσθηκε η εταιρεία «...» από τον επίμαχο διαγωνισμό. Τούτο διότι, ανεξαρτήτως του σφάλματος που πράγματι εμφιλοχώρησε στην ηλεκτρονική φόρμα της Τεχνικής Προσφοράς που συνέταξε η αναθέτουσα Αρχή, οι συμμετέχουσες εταιρείες όφειλαν σε κάθε περίπτωση, βάσει ρητού όρου της διακήρυξης (άρθρα 2.4.2.4 και 2.4.3.2 αυτής), να υποβάλουν την Τεχνική τους προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα II «Αντικείμενο – Τεχνικές Προδιαγραφές», όπου αναφέρονταν ορθώς οι απαιτούμενες ώρες φύλαξης των κτηρίων και οι αντίστοιχοι φύλακες. Το σφάλμα δε αυτό στην ηλεκτρονική φόρμα ήταν εύκολο να γίνει αντιληπτό και να διορθωθεί με την Τεχνική Προσφορά ενός μέσου επιμελούς διαγωνιζομένου που δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτηρίων, καθόσον δεν νοείται παράθεση ωραρίων φύλαξης συγκεκριμένων κτηρίων σε όρους της διακήρυξης, χωρίς την αντίστοιχη παροχή φυλάκων. Η παραδοχή αυτή επιρρωνύεται και από το γεγονός ότι δύο εκ των τριών διαγωνισθεισών εταιρειών, αν και συμπλήρωσαν την εσφαλμένη και μη δυνάμενη να διορθωθεί ηλεκτρονική φόρμα, ωστόσο υπέβαλαν τις Τεχνικές τους Προσφορές σύμφωνα με το ορθό πρόγραμμα του Παραρτήματος II της Διακήρυξης. Ενόψει αυτών, το εν λόγω σφάλμα στη διατύπωση της ηλεκτρονικής φόρμας κρίνεται επουσιώδες και δεν δημιουργεί ασάφεια τέτοια, που να θέτει σε διακινδύνευση την ισότητα των υποψηφίων αναδόχων κατά το στάδιο της προετοιμασίας των Τεχνικών τους Προσφορών. Συνακόλουθα, δεν δημιουργήθηκε υποχρέωση της αναθέτουσας Αρχής, κατ’ εφαρμογή των αρχών της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, της χρηστής διοίκησης και της αναλογικότητας σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, να καλέσει την αποκλεισθείσα εταιρεία «..», ώστε να δώσει διευκρινίσεις ή να διορθώσει την τεχνική της προσφορά. Η υποχρέωση, άλλωστε, συμπλήρωσης σε μορφή pdf του εντύπου του Παραρτήματος ΙΙ που θέτει ο όρος 2.4.2.4 της διακήρυξης καταλαμβάνει την υπό κρίση περίπτωση, όπου πρόκειται για μη αποτύπωση καθ’ ολοκληρία -όχι για μη ορθή αποτύπωση- ενός τεχνικού όρου της διακήρυξης, ήτοι του αριθμού των φυλάκων για τα επίμαχα κτήρια.  Σύμφωνα με τα ανωτέρω πρέπει να αναθεωρηθεί η 215/2019 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά παραδοχή της υπό κρίση αίτησης αναθεώρησης και της ασκηθείσας παρέμβασης, να ανακληθεί η 16/2019 πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να υπογραφεί το οικείο σχέδιο σύμβασης.Αναθεωρεί τη 215/2019 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.