Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Ε.2085/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΗΛΩΣΕΩΝ. ΑΔΑ:6ΒΧ346ΜΠ3Ζ-03Π


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΠΟΛ.1181/2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014»(ΑΔΑ:Β8Σ8Η-8Ν4)


Α2α/οικ.26782/2016

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν.4368/16 (ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016) ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ (ΑΔΑ:ΨΡ1Τ465ΦΥΟ-ΛΗ4)


Ε.2206/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 58 ΤΟΥ Κ.Ε.Δ.Ε. (ΑΜΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΓΕΙΣΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) ΑΔΑ:6ΟΣ846ΜΠ3Ζ-ΜΤ4


Ε.2192/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4738/2020 «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (Α΄ 207) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΤΩΧΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΔΑ:ΨΧΥΜ46ΜΠ3Ζ-Ψ03


Ε.2006/2022

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 289 ΤΟΥ Ν.4738/2020 (Α΄207), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 109 ΤΟΥ Ν. 4850/2021 (Α΄ 208), ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΑΔΑ:Ψ9Π846ΜΠ3Ζ-Σ4Ι


Ε.2017/2022

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 289 Ν. 4738/2020 (Α΄ 207), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 28/1/22 ΠΝΠ (Α΄14), ΠΟΥ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ Ν.4890/2022 (Α΄23) ΑΔΑ:ΨΙ5Κ46ΜΠ3Ζ-ΠΕΧ


ΙΚΑ/ΤΟ1/652/1/2015

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΕΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (ΑΔΑ:78ΒΕ4691ΩΓ-3ΗΔ)


Ε.2123/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ "ΔΗΛΩΣΗΣ COVID" ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΊΟ 2021 ΑΔΑ:ΨΔΛΡ46ΜΠ3Ζ-8Κ1


Ε.2139/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ "ΔΗΛΩΣΗΣ COVID" ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΙΟ 2021 ΑΔΑ:94Γ846ΜΠ3Ζ-5ΒΖ


Γ4α/Γ.Π.οικ.95428/2018

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν.4558/2018 (Α΄140).(ΑΔΑ:6ΓΧΝ465ΦΥΟ-ΩΜΩ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ