Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 61654/2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 61654/2019 ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Β΄2324/14-6-2019), ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 130060/2017 (Β΄ 4158/29-11-2017) ΟΜΟΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4469/2017.(ΑΔΑ:ΩΩ2Η46ΜΠ3Ζ-3Τ3)

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

2661/132813/2017

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 4.2.1 ΚΑΙ 4.2.2 ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 4.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 593/37447/31-03-2017 (ΦΕΚ Β΄1190) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 2220/108492/16-10-2017 (ΦΕΚ Β’3668) ΟΜΟΙΑ ΥΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ.(Ω090Ο4653ΠΓ-20Ε)


ΕΦΚΑ/Γ36/02/1/2018

Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β’, 4158/29-11-2017) Κ.Υ.Α. που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2018 ΑΔΑ: 66ΨΞ465ΧΠΙ-ΝΜΧ​


ΠΟΛ.1075/2018

Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β’, 4158/29-11-2017) Κ.Υ.Α. περί απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων του ν. 4469/2017.(ΑΔΑ:7ΧΥΦ46ΜΠ3Ζ-13Ε)


61654/2019

Τροποποίηση της 130060/27.11.2017 (Β΄ 4158) κοινής υπουργικής απόφασης «Απλοποιημένη Διαδικασία Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 62)».


Ε. 2206/2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟ 24/12/2019 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Α΄212/24-12-2019) ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ Ν. 4469/2017. ΑΔΑ: ΩΞΤΠ46ΜΠ3Ζ-09Λ


ΠΟΛ.1133/2018

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1116/19.06.2018 (Β΄2319), ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1223/29-12-2017 (Β΄ 4643) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 21 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Ν. 4469/2017, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.(ΑΔΑ:Ψ97Υ46ΜΠ3Ζ-Ρ84)