Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Ε.2179/2020

Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Ε.2045/2020, Ε.2124/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2020/1573 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2020/491 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΎΣ ΔΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2020 ΑΔΑ: 6ΡΜ946ΜΠ3Ζ-ΨΝΩ


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΠΟΛ.1133/2018

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1116/19.06.2018 (Β΄2319), ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1223/29-12-2017 (Β΄ 4643) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 21 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Ν. 4469/2017, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.(ΑΔΑ:Ψ97Υ46ΜΠ3Ζ-Ρ84)


ΕΑΑΔΗΣΥ/2984/2015

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (ΑΔΑ:699ΤΟΞΤΒ-ΜΡ6 )

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 9/2015


COM(2011) 376

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ


1130227/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.1/2020 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΟΕΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΓΚΑΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 20ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΡΙΘ.1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ "ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ" Ή "ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ" ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΡ6446ΜΠ3Ζ-996 


2661/132813/2017

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 4.2.1 ΚΑΙ 4.2.2 ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 4.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 593/37447/31-03-2017 (ΦΕΚ Β΄1190) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 2220/108492/16-10-2017 (ΦΕΚ Β’3668) ΟΜΟΙΑ ΥΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ.(Ω090Ο4653ΠΓ-20Ε)


ΕΕ/2020/568

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/568 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2020 για την εξάρτηση της εξαγωγής ορισμένων προϊόντων από την προϋπόθεση της προσκόμισης άδειας εξαγωγής


ΔΤΔ Α 1059869 ΕΞ 2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ: (ΕΕ) 2015/2447 “ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ”, (ΕΕ) 2015/2446 “ΚΑΤ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ”, (ΕΕ) 2019/474 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 952/2013 “ΕΝΩΣΙΑΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ”.(ΑΔΑ:Ψ5ΒΞ46ΜΠ3Ζ-ΝΗ4) 


ΕΕ/2020/402

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/402 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14 Μαρτίου 2020 για την εξάρτηση της εξαγωγής ορισμένων προϊόντων από την προϋπόθεση της προσκόμισης άδειας εξαγωγής 


Ε.2117/2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 61654/2019 ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Β΄2324/14-6-2019), ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 130060/2017 (Β΄ 4158/29-11-2017) ΟΜΟΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4469/2017.(ΑΔΑ:ΩΩ2Η46ΜΠ3Ζ-3Τ3)


C 2020/491

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ (ΕΕ) 2020/491 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Απριλίου 2020 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020