Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4172/2013 , ΠΟΛ.1042/2015 , ΠΟΛ.1113/2015 , ΠΟΛ.1037/2015

Φορολογική μεταχείριση των χρηματοοικονομικών εξόδων που προκύπτουν σε περίπτωση καταβολής τόκων δανείου (ομολογιακού ή μη) όταν το ποσό του φόρου επανενσωματώνεται προκειμένου ο δικαιούχος να λαμβάνει το συνολικό ποσό των συμβατικών τόκων χωρίς το βάρος της παρακράτησης φόρου (ρήτρα “tax gross-up”). ΑΔΑ:6ΞΤΞ46ΜΠ3Ζ-3Η5

Σχετικά Έγγραφα

ΔΕΑΦ Β 1097116/2016

Παρακράτηση φόρου σε τόκους ομολογιακού δανείου το ποσό των οποίων καταβάλλεται με την έκδοση νέων ομολογιών.(ΑΔΑ:6ΝΙ4Η-ΑΜ8)


Π0Λ.1036/2015

Καθορισμός εντύπων εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών.


Δ12Β 1045200/2015

Φορολογική μεταχείριση των τόκων ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες


ΠΟΛ.1121/2014

Καθορισμός του τρόπου υποβολής, του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας από τον φορολογούμενο που μεταβιβάζει ακίνητη περιουσία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 41 του ν.4172/2013 καθώς και της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης του φόρου από τους συμβολαιογράφους

1004699/2017

Σχετικά με τη διενέργεια παρακράτησης φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, επί του ποσού που καταβάλλεται από …..………. για προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος


ΔΕΑΦ Β΄1076528 ΕΞ 2016

Χρόνος παρακράτησης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα που προκύπτει από τα μαθηματικά αποθέματα ασφαλιστικών εταιρειών, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν.4172/2013.(ΑΔΑ:Ω6ΩΙΗ-5Ο0)


ΔΕΑΦ Β 1056098 ΕΞ 2015

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου στη χρηματοδότηση που λαμβάνει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ......, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.


ΔΕΑΦ Β΄1110696/2016

Διευκρινίσεις σχετικά με τον χρόνο διενέργειας παρακράτησης φόρου στις αμοιβές της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013, καθώς και τον χρόνο συμψηφισμού του φόρου που παρακρατείται με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, στα εισοδήματα φορολογικού έτους 2014 και επόμενων. (ΑΔΑ:6ΙΨ1Η-ΤΘΜ)


2/43052/0026/2013

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση εγγράφου» (ΑΝΑΦΟΡΙΚΆ με παρακράτηση  φόρου τόκων υπερημερίας-Επισυνάπτεται το Β12/1070284/2013 έγγραφο)

ΔΕΑΦ Β΄1110286 ΕΞ 2016

Σχετικά με την υποχρέωση διενέργειας παρακράτησης φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, με βάση τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013, σε περίπτωση που η πληρωμή των προμηθευτών πραγματοποιείται, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, με κατάσχεση εις χείρας τρίτων (πιστωτικών ιδρυμάτων).(ΑΔΑ:ΩΛΚΥΗ-Ω7Ε)