Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: Α.1072/2019 , Ε.2053/2019

Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης επιστροφής Ε.Φ.Κ. πετρελαίου κίνησης από βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα ΑΔΑ:ΩΞΣΟ46ΜΠ3Ζ-Φ3Ε

Σχετικά Έγγραφα

Α.1072/2019

Καθορισμός των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού


Ε.2053/2019

Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1072/22-2-2019 (ΦΕΚ 750 Β΄) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού».(ΑΔΑ: ΩΨΠ946ΜΠ3Ζ-Ι11)


Φ.802/422/2004

Παράταση προθεσμίας καταβολής της διαφοράς του ΕΦΚ πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης και κίνησης που χρησιμοποιείται από τα νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα.


Φ.1247/745/2003

Παράταση προθεσμίας καταβολής της διαφοράς του ΕΦΚ πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης και κίνησης που χρησιμοποιείται από τα νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα.


Υ1γ/Γ.Π 103495/2012

Διενέργεια Υγειονομικών ελέγχων σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα
της χώρας, Δημόσια & Ιδιωτικά, προνοιακά ιδρύματα κ.λ.π

13657/1996

Κήρυξη υποχρεωτικής της απόφασης διαιτησίας 42/96 που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των Λογιστών και βοηθών Λογιστών που απασχολούνται σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ΑΕ, ΕΠΕ, Ξενοδοχειακές, εμπορικές και λοιπές επιχειρήσεις όλης της χώρας


2/14709/0025/2009

2/14709/0025/2009-ΦΕΚ/747/Β/2009.ΘΕΜΑ: «Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τα πιστωτικά ιδρύματα για τη ρύθμιση οφειλών που προέρχονται από δάνεια που χορηγήθηκαν σε βιοτεχνικές, βιομηχανικές, μεταλλευτικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις βιοτεχνικού και βιομηχανικού τύπου που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στους Νομούς Πιερίας, Γρεβενών, Τρικάλων, Καρδίτσας και στους Δήμους Ενιππέα,Ναρθακίου, Πολυδάμαντα και Φαρσάλων του Νομού Λάρισας»


2/54190/0025/2009

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 2/14709/0025/14–04–2009 απόφασης για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τα πιστωτικά ιδρύματα για τη ρύθμιση οφειλών που προέρχονται από δάνεια που χορηγήθηκαν σε βιοτεχνικές, βιομηχανικές, μεταλλευτικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις βιοτεχνικού και βιομηχανικού τύπου που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στους Νομούς Πιερίας, Γρεβενών, Τρικάλων, Καρδίτσας και στους Δήμους Ενιππέα, Ναρθακίου, Πολυδάμαντα και Φαρσάλων του Νομού Λάρισας»


Φ.610/338/2004

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία επιστροφής του ποσού του Ε.Φ.Κ., του πετρελαίου (DIESEL) κίνησης που χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 78 του Ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 περιπτώσεις β΄ και γ΄ του άρθρου 21 του Ν. 3193/2003 (Φ.Ε.Κ. 266/Α΄/ 20.11.2003).

Α.1072/2019- ΦΕΚ: 7850/Β/5.03.2019 άρθρο 8 παρ.1:1. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας οι αριθμ. Φ.609/337/22-06-2004 (ΦΕΚ Β 999/2004) και Φ.610/338/ 22-06-2004 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ Β 999/2004) καταργούνται


3929/175/2001

Προϋποθέσεις, απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης της επιδότησης θέσεων στελεχών πτυχιούχων ανώτερης ή ανώτατης σχολής σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, κτηνοτροφικές βιομηχανικού τύπου, ξενοδοχειακές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου σύμφωνα με τον Ν. 2324/95 (άρθρο 59, παρ. 2).